Tin tức chung

Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thuyền viên thế giới 25/6  (25/06/2020)
Với những đóng góp to lớn của thuyền viên cho ngành hàng hải thế giới, cách đây đúng 10 năm, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã Quyết định lấy năm 2010 làm “Năm thuyền viên” và cũng tại Hội nghị, các bên tham gia Công ước quốc tế (STCW/78) tổ chức tại Manila từ ngày 21/6/2010 đến 26/6/2010 đã thông qua Nghị quyết số 19 để chọn ngày 25 tháng 6 hàng năm làm “Ngày thuyền viên”.
Số bài trong trang