Thông báo chung

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

MARITIME COLLEGE NUMBER ONE

498 Đà Nẵng - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng - ĐT: 0313.766.301 Fax: 0313.766.425

Email: cdhanghai1@cdhh.edu.vn - Website: http://cdhh.edu.vn