Thông báo chung

Thông báo: Kế hoạch thi lại tốt nghiệp  (20/10/2014)
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I
Số bài trong trang

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

MARITIME COLLEGE NUMBER ONE

498 Đà Nẵng - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng - ĐT: 0313.766.301 Fax: 0313.766.425

Email: cdhanghai1@cdhh.edu.vn - Website: http://cdhh.edu.vn