Nghiên cứu Khoa học > Đề tài
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ (23/08/2011)
 CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO  ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HÒA XÃ...

 CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO  ĐẲNG HÀNG HẢI I


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      /QĐ – CĐHH I                                                                                                                              Hải Phòng ngày 25  tháng 05 năm 2011

“ V/v: Đăng ký nhiệm vụ KHCN

Và Môi trường năm 2012  ”

 

Kính gửi:  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thực hiện công văn hướng dẫn số: 929 / CHHVN – KHCNMT, ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ - Môi trường năm 2012.

Trường Cao đẳng Hàng hải I xin đăng ký nhiệm vụ Khoa học Công nghệ  -Môi trường năm 2012 như sau:

TT

TÊN NHIỆM VỤ

DỰ KIẾN KINH PHÍ

 

I

1

 

 

 

II

 

1

 

Nhiệm vụ Khoa học công nghệ

Nghiên cứu xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trực tuyến

( online ) cho các môn Máy điện hàng hải và Máy vô tuyến điện hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển hệ cao đẳng chính quy.

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ tiết kiệm năng lượng điện cho máy biến áp hàn điện.

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         

 

 

      Phan Văn Tại


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal