Trung tâm > Bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng Hải > Giới thiệu
Tổ chức nhân sự Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng Hải (09/02/2015)


Thạc sỹ, Máy trưởng: Phạm Mạnh Cường

Chức vụ: Giám đốc


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tên đơn vị:  Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng hải

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ-CĐHH I  ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Hàng hải là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo hệ không chính quy và liên kết đào tạo với các đơn vị, địa phương trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ

2.1 Quản lý cán bộ, nhân viên của Trung tâm và người học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của Hiệu trưởng;

2.2 Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được Nhà trường đầu tư và giao cho Trung tâm;

2.3 Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đồng bộ các loại hình đào tạo: vừa làm vừa học, bồi dưỡng…  do nhà trường đào tạo. Quản lý toàn bộ các khâu liên quan đến đào  tạo các lớp liên kết do đơn vị liên kết cấp bằng. quản lý, thực hiện kế hoạch đào tạo như một khoa chuyên môn đối với các lớp hệ VLVH, bồi dưỡng.. do nhà trường cấp bằng;

2.4 Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường phát triển các loại hình liên kết đào tạo, hợp tác đào tạo hệ vừa làm vừa học, bồi dưỡng… với các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động do Nhà trường đào tạo và cơ sở giáo dục đào tạo khác trong và ngoài nước. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo, giới thiệu và quảng bá cho các chuyên ngành đào tạo liên kết, hệ vừa làm vừa học;

2.5  Phối hợp với phòng Đào tạo đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định của Trường về quản lý quá trình đào tạo, chỉ tiêu, quảng bá chiêu sinh, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp… các lớp hệ VLVH của nhà trường đào tạo. Chủ trì tổ chức tiếp nhận, bố trí, sắp xếp học viên trúng tuyển vào các lớp theo quy định của Trường. Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, quản lý hồ sơ học viên, quản lý các lớp học thuộc các hệ đào tạo được giao.

2.6 Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ, năm học; lập thời khoá biểu giảng dạy, học tập, lịch thi. Kết hợp với các khoa, tổ môn thông báo nhiệm vụ giảng dạy đến giảng viên; kết hợp với các đơn vị liên quan bố trí giảng đường, phòng học và các trang thiết bị khác phục vụ giảng dạy học tập; đón tiếp, bố trí nơi ăn, ở cho giảng viên các đơn vị liên kết đến giảng dạy các lớp do Trung tâm phụ trách.

2.7 Căn cứ các hợp đồng liên kết đào tạo, theo dõi, tổng hợp, đánh giá quá trình giảng dạy và học tập; đôn đốc thu học phí các lớp do trung tâm quản lý. Báo cáo Hiệu trưởng theo quy định;

2.8 Tổ chức và phối hợp với phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giảng viên, chấp hành quy chế đào tạo của học viên; tổ chức học lại, thi lại và quản lý học viên thuộc Trung tâm quản lý.

2.9 Tiếp nhận bản điểm chính, vào sổ, quản lý, lưu trữ điểm thi học phần, chuyên đề, luận văn hồ sơ học viên. Lưu trữ và bảo quản hồ sơ liên quan đến học viên; xác nhận và làm thủ tục cần thiết cho học viên; thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giảng viên cho các hệ đào tạo thuộc Trung tâm quản lý.

2.10 Thục hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và tham gia các hoạt động khác của Nhà trường;

2.11 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal