Thông báo chung
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2011 – 2012 (01/12/2011)
Số tư liệu: 6036/CT-BGDĐT Ngày ban hành: 29-11-2011 Tệp đính kèm: ...

Số tư liệu: 6036/CT-BGDĐT
Ngày ban hành: 29-11-2011
Tệp đính kèm: 6036CT.pdf

Chính phủ (Chỉ thị số 296) và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nghị quyết số 05) về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 nhằm đạt các yêu cầu sau:

Một là, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào chương trình hành động của mỗi cơ sở đào tạo và của toàn ngành, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục đại học theo yêu cầu của Nghị quyết số 50, Chỉ thị số 296, Nghị quyết số 05 về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.  

Hai là, tập trung cho nhiệm vụ xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý hệ thống giáo dục đại học theo hướng tách bạch quản lý Nhà nước về giáo dục đại học với quản lý chuyên môn của các cơ sở đào tạo.

Ba là, giao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo tương ứng với vị trí, vai trò, năng lực, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ sở đào tạo trước xã hội về hoạt động của mình. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình hoạt động của cơ sở đào tạo, thực hiện 3 công khai theo quy định.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal