Thông báo chung
Thông báo: Trang bị Sổ tay kéo khẩn cấp cho tàu biển theo yêu cầu của SOLAR 74 (18/12/2011)
Theo Quy định II-1/3-4 của Công ước SOLAS 74, các nội dung sau đây được đưa vào Sổ tay kéo khẩu cấp (Emergency Towing Booklet - ETB): ...

  • Theo Quy định II-1/3-4 của Công ước SOLAS 74, các nội dung sau đây được đưa vào Sổ tay kéo khẩu cấp (Emergency Towing Booklet - ETB):

  • Bản vẽ boong tàu ở mũi và đuôi chỉ ra các bố trí kéo khẩn cấp;
  • Danh mục các trang thiết bị trên tàu có thể sử dụng cho mục đích kéo khẩn cấp;
  • Phương tiện và cách thức trao đổi thông tin khi thực hiện việc kéo khẩn cấp;
  • Quy trình mẫu phục vụ cho công tác chuẩn bị và tiến hành việc kéo khẩn cấp.

Cũng theo Quy định này, thời hạn trang bị ETB cho tàu được quy định như sau:

  • Đối với tàu mới (tàu đóng mới (đặt sống chính) ngày 01 tháng 01 năm 2010): tại thời điểm tàu được đưa ra khai thác.
  • Đối với tàu hiện có (tàu được đặt sống chính trước ngày 01 tháng 01 năm 2010): không muộn hơn ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Liên quan đến quy định về việc trang bị Sổ tay kéo khẩn cấp, theo Quy định II-1/3-4 của Công ước quốc tế SOLAR 74, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã gửi Thông báo kỹ thuật số 009KT/10TB ngày 17/05/2010 tới các chủ tàu, các công ty quản lý tàu và các Chi cục đăng kiểm tàu biển.

Thông tin chi tiết thông báo này xin mời xem tại đây


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal