Thông báo chung
Hướng dẫn thanh tra thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 (13/06/2012)
...

Kính gửi: - Các đại học, học viện;
                        - Trường đại học, cao đẳng

Thực hiện Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012; Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và tiếp tục thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Thanh tra Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thanh tra thi tuyển sinh ĐH, CĐ đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) và các đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra khi tiến hành thanh tra kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hoạt động thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm đồng thời giúp các cơ quan quản lý thu thập thông tin kịp thời, chính xác để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra; đề xuất, kiến nghị về công tác quản lý, chỉ đạo thi của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng Quy chế.

2. Yêu cầu

a) Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo quyết định thanh tra; không làm thay và không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia kỳ thi.

b) Cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đoàn thanh tra thi phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao;

- Nắm vững nghiệp vụ thanh tra thi và quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy và các văn bản khác có liên quan đến kỳ thi;

- Được tập huấn về công tác thanh tra thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy;

II. NỘI DUNG THANH TRA THI

1. Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi

a) Công tác chỉ đạo của cơ sở giáo dục đại học

- Kiểm tra việc ban hành các văn bản chỉ đạo về kỳ thi của Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng); quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Đoàn thanh tra; phương án, kế hoạch, công tác tuyên truyền về công tác tuyển sinh và các văn bản phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan nhằm bảo đảm cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Việc tổ chức, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, xét tuyển và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nội dung Download tại đây.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal