Thông báo chung
Thông báo: Về việc ban hành Chuẩn đầu Cao đẳng chính quy  (29/11/2012)
  Ấn download để tại nội dung quyết định: Download QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng...

 

Ấn download để tại nội dung quyết định: Download

QUYẾT ĐỊNH


 Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ

Cao đẳng chính quy

 

HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

 

    Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2007 của Bộ tr­­ưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Thành lập Trư­ờng Cao đẳng Hàng hải I trên cơ sở Trư­ờng Trung học Hàng hải I;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Hàng hải I;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo trình độ cao đẳng;

          Xét đề nghị của Ông Tr­ưởng phòng Đào tạo                                                                              

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Cao đẳng hệ chính quy gồm:

1. Điều khiển tàu biển

4. Đóng mới và sửa chữa Vỏ tàu thủy

2. Tin học ứng dụng

5. Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy

3. Khai thác máy tàu biển

6. Điện tàu thủy

 

7. Kế toán doanh nghiệp

             Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phòng Đào tạo, Đảm bảo chất lượng đào tạo, các Khoa và các đơn vị liên quan trong Nhà trường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                             

-Bộ GD&ĐT;               

-Bộ GTVT;                         Để báo cáo

-Cục Hàng hải VN;       

-Sở GD&ĐT Hải Phòng; 

-Nh­ư điều 3;

-Lưu ĐT, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Phan Văn Tại


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal