Thông báo chung
Thông báo: Về việc ban hành Chuẩn đầu Trung cấp chuyên nghiệp  (29/11/2012)
Ấn Download để tải nội dung: Download QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ...

Ấn Download để tải nội dung: Download

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ

Trung cấp chuyên nghiệp

 

HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

 

    Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2007 của Bộ tr­­ưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Thành lập Trư­ờng Cao đẳng Hàng hải I trên cơ sở Trư­ờng Trung học Hàng hải I;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Hàng hải I;

Căn cứ Công văn số 5543/BGDĐT-GDCN ngày 09/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

          Xét đề nghị của Ông Tr­ưởng phòng Đào tạo,                                                                             

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay, ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp gồm:

1. Điều khiển tàu biển

5. Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy

2. Vận hành khai thác máy tàu biển

6. Điện tàu thủy

3. Kinh tế vận tải thủy

7. Công nghệ thông tin

4. Vỏ tàu thủy

8. Kế toán doanh nghiệp

             Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Đảm bảo chất lượng đào tạo, các Khoa và các đơn vị liên quan trong Nhà trường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                             

-Bộ GD&ĐT;                

-Bộ GTVT;                         Để báo cáo

-Cục Hàng hải VN;       

-Sở GD&ĐT Hải Phòng; 

-Nh­ư điều 3;

-Lưu ĐT, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phan Văn Tại


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal