Thông báo chung
Thông báo: V/v thu nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh  (09/04/2013)
...

     CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI  I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/TB-CĐHHI-ĐT

Hải Phòng,  ngày 11  tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh

cao đẳng hệ chính quy, liên thông cao đẳng theo hình thức chính quy, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề năm 2013


Căn cứ Thông tư số 25/2013/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 08/3/2013 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;       

Căn cứ Thông báo số: 244/KTKĐCLGD ngày 14 thỏng 3 năm 2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013;

Trường Cao đẳng hàng hải I  thông báo việc thu nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh như sau:

   I. Lệ phí tuyển sinh

 1. Đối với tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy và hệ liên thông theo hình thức chính quy. Thí sinh nộp làm 02 đợt cụ thể như sau:

  - Đợt 1: 80.000 đồng/hồ sơ (khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

              - Đợt 2: 25.000 đồng/thí sinh (nộp trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi).

           2. Đối với tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề: 30.000 đồng/hồ sơ (khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển).

  II. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ
     1. Thời gian thu hồ sơ

          - Hệ cao đẳng chính quy và hệ liên thông cao đẳng theo hình thức chính quy: Từ ngày 12 tháng 4 năm 2013 đến 17h00’ ngày 22 tháng 4 năm 2013 (trong giờ hành chính).

          - Hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề: Đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2013.

           2. Địa điểm:  Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng hàng hải I 

Số 498 Đà Nẵng - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng. Điện thoại 0313 766739.

 

Nơi nhận:

- BGH

- Website trường

- Lưu ĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

  Vũ Văn Dũng

 

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal