Đào tạo > Kế hoạch
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012 - 2013 (22/04/2013)
CỤC HÀNG HẢI VIÊ%3ḅT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

CỤC HÀNG HẢI VIÊ%3ḅT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 284A/CĐHH I-ĐT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2012

                                              

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  NĂM HỌC 2012 - 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trong khối đào tạo toàn trường

 

Căn cứ nhiê%3ḅm vụ năm học 2012-2013 và việc xây dựng lịch trình công tác đào tạo năm học 2012-2013, Nhà trường ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013.

          Trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch này để cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo của đơn vị trong năm học 2012-2013. Một số nhiệm vụ trọng tâm như việc hoàn thiện các chương trình đào tạo theo STCW78 sửa đổi 2010, hội giảng các cấp, đổi mới một số nội dung công tác đào tạo (giảng dạy, kiểm tra, đánh giá...) sẽ có hướng dẫn riêng.

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

I. Nhập học, khai giảng

 

1.      

Bắt đầu năm học

- 38, 39 CĐ, TC, CĐN, TCN, LTCĐ học chuyên môn;

- 40CĐCQ nhập trường đợt 1;

- 40CĐCQ nhập trường đợt 2;

- 40TCCN nhập trường;

- 40CĐN nhập trường;

- 40TCN nhập trường;

- 40 LTCĐN nhập trường;

- 40 LTCĐ nhập trường.

13/8/2012

13/8/2012

04-05/9/2012

17-21/9/2012

06-07/9/2012

06-07/9/2012

06-07/9/2012

29/10-04/11/2012

26/11-30/11/2012

2.      

40CĐCQ, 40LTCĐ, 40TCCN, 40CĐN, 40LTCĐN, 40TCN sinh hoạt chính trị đầu khóa học.

10/9-02/12/2012

3.      

Học GDQP

-   40TCCN (ĐKTB, KTM: 10-9 đến 23-9); KT; Điện TT

-    40CĐCQ

-    40LTCĐ

-    40CĐN

 

05/11-18/11/2012

19/11-09/12/2012

14/01-27/01/2013

01/4-14/4/2013

4.      

Lễ khai giảng năm học 2012 – 2013

21/9/2012

II. Học tập trong học kỳ I

 

1.     

38CĐCQ học 19 tuần, thi học kỳ 3 tuần

13/8 – 13/01/2013

2.     

39CĐCQ học 19 tuần (ĐKTB; KT:15 tuần) thi 3 tuần

13/8 – 13/01/2013

3.     

40CĐCQ học 12 tuần, học GDQP 3 tuần, thi 3 tuần

10/9 – 13/01/2013

4.     

39LTCĐ học 12 tuần, thi học kỳ 03 tuần

13/8 - 25/11/2012

5.     

40LTCĐ học 18 tuần, thi học kỳ 03 tuần

03/12-26/05/2013

6.     

39TCCN học 20 tuần (KTM: 14 tuần) thi học kỳ 02 tuần

13/8 - 13/01/2013

7.     

40TCCN học 14 tuần, thi học kỳ 02 tuần

17/9-13/01/2013

8.     

38, 39CĐN học 19 tuần (ĐKTB: 15), thi học kỳ 03 tuần

13/8 - 13/01/2013

9.     

40CĐN học 16 tuần, thi học kỳ 02 tuần

10/9- 13/01/2013

10.                   

39TCN học 09 tuần, thi học kỳ 02 tuần

13/8 - 28/11/2012

11.                   

Kiểm tra hồ sơ đầu vào của khóa 40

31/10 - 01/12/2012

12.                   

Thi học kỳ 1

24/12 - 13/01/2013

Nghỉ tết Quý Tỵ  2013

04/02 - 17/02/2013

III. Học tập trong học kỳ II

 

1.     

Các ngày nghỉ lễ:

- Giỗ Tổ Hùng Vương,

- Lễ Chiến thắng và Quốc tế lao động.

 

*19/4/2013

*30/4 - 01/05/2013

2.     

38CĐCQ, 38 CĐN thực tâ%3ḅp TN

14/01-19/5/2013

3.     

Xét học bổng kỳ 1

25/02-03/3/2013

4.     

Học lại, học bù và thi lại kỳ 1

04/3-31/3/2013

5.     

Hô%3ḅi giảng cấp trường

04/3-31/3/2013

6.     

39CĐCQ học: 18 tuần (ĐKTB;KT: 22), thi 03 tuần

14/01-23/6/2013

7.     

40CĐCQ học kỳ 2: 18 tuần, thi học kỳ 03 tuần

14/01-23/6/2013

8.     

39LTCĐ học 10 tuần, thi học kỳ 03 tuần

26/11-10/3/2013

9.     

40LTCĐ học 20 tuần, thi học kỳ 03 tuần

03/12-26/5/2013

10.                   

39TCCN học 09 tuần, thi học kỳ 02 tuần

14/01-14/4/2013

11.                   

40TCCN học 19 tuần, thi 02 tuần

14/01-23/6/2013

12.                   

39CĐN học 18 tuần (ĐKTB 15 tuần), thi học kỳ 03 tuần

14/01-23/6/2013

13.                   

40CĐN học 16 tuần, thi học kỳ 03 tuần

14/01-23/6/2013

14.                   

39TCN học 17 tuần, thi học kỳ 02 tuần

29/10-21/4/2013

15.                   

Thi học kỳ 2

03/6-23/6/2013

16.                   

Học bù, học lại và thi lại kỳ 1+2 (Kỳ 3 - trong hè)

24/6-11/8/2013

17.                   

Thi tốt nghiê%3ḅp 39LTCĐ, 38CĐCQ, 39TCCN, 39TCN

06/5-11/8/2013

IV. Công tác tuyển sinh

 

18.                   

Tuyển sinh hệ Liên thông cao đẳng chính quy 2012

Tháng 09-11/2012

19.                   

Tuyển sinh hệ Liên thông cao đẳng nghề 2012

Tháng 09-11/2012

20.                   

Tuyển sinh hệ trung cấp CN 2012

Tháng 08-11/2012

21.                   

Tuyển sinh hệ trung cấp nghề 2012

Tháng 08-12/2012

22.                   

Công tác quảng bá tuyển sinh 2013

Từ 03/2013

23.                   

Nhâ%3ḅn hồ sơ tuyển sinh và chuẩn bị thi tuyển sinh

Từ 15/03/2013

24.                   

Thi tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy khóa 41 - 2013

14-16/07/2013

25.                   

Chấm thi tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy khóa 41

16/07-29/07/2013

26.                   

Duyệt điểm chuẩn tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy

Trước 10/8/2013

27.                   

Công bố điểm, gửi phiếu báo điểm, giấy báo nhâ%3ḅp học cho thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy (Đợt 1).

Trước 18/8/2013

28.                   

Tuyển sinh các hê%3ḅ TCCN, CĐN, TCN

Trước 28/9/2013

 

Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến đầy đủ nội dung kế hoạch tới cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên để thực hiện./.

                                                                 

 

                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Vũ Văn Dũng 

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal