Khoa - xưởng > Khoa Điều khiển tàu biển
Tổ chức nhân sự Khoa Điều khiển tàu biển (09/02/2015)


Th.s, Thuyền trưởng: Nguyễn Văn Trọng

Chức vụ: Trưởng Khoa


Th.s Thuyền trưởng:  Thái Văn Khoa 

Chức vụ: Phó trưởng khoa


CÁC TỔ TRỰC THUỘC KHOA: 

+ Tổ Hàng hải cơ sở 

- Tổ trưởng : Ks Thuyền trưởng Lương Văn Hải

- Tổ phó: Ths Thuyền trưởng Nguyễn Quang Tú

+ Tổ HHKT

- Tổ phó: Ths SQQL Mai Thế Hải

+ Tổ HHNV

- Tổ trưởng: Ks Thuyền trưởng Cao Văn Hùng

- Tổ phó: Ths Nguyễn Đức Trung


Tên đơn vị:  Khoa Điều khiển tàu biển

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ-CĐHH I  ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)

Khoa Điều khiển tàu biển là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo tại đơn vị; phát triển ngành nghề đào tạo; cải tiến chương trình đào tạo; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình; bồi dưỡng giáo viên;

Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý giáo dục học sinh sinh viên; quản lý tài sản của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy

2.1.1. Xây dựng kế hoạch giáo viên của đơn vị;

2.1.2. Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy của đơn vị căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học của Nhà trường;

2.1.3. Giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên;

2.1.4. Tổ chức biên soạn đề thi, đáp án;

2.1.5. Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên theo học kỳ, khóa học;

2.1.6. Tổ chức học bù, thi lại theo kế hoạch của toàn trường;

2.1.7. Tổ chức xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; phát triển chương trình đào tạo.

2.2. Quản lý và bồi dưỡng giáo viên

2.2.1. Quản lý, phân công giáo viên giảng dạy và tham gia các hoạt động đào tạo;

2.2.2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên của đơn vị quản lý;

2.2.3. Dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên;

2.2.4. Tổ chức các hoạt động chuyên môn;

2.2.5. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên: Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; tổ chức cho giáo viên đi tham quan, thực tế sản xuất;

2.2.6. Hướng dẫn và đánh giá giáo viên tập sự, thử việc;

2.2.7. Phân công và giám sát công tác giáo viên chủ nhiệm;

2.2.8. Đề xuất khen thưởng và kỷ luật giáo viên.

2.3. Quản lý giáo dục học sinh sinh viên

2.3.1. Quản lý học sinh sinh viên đang học tập tại khoa;

2.3.2. Kiểm tra việc chấp hành quy chế học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên;

2.3.3. Đề xuất khen thưởng và kỷ luật học sinh sinh viên;

2.3.4. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện quản lý giáo dục HSSV.

2.4. Hướng dẫn và quản lý học sinh sinh viên thực tập

2.4.1. Liên hệ nơi thực tập cho học sinh sinh viên;

2.4.2. Hướng dẫn và quản lý học sinh sinh viên thực tập;

2.4.3. Tổ chức đánh giá, sát hạch kết quả thực tập của học sinh sinh viên.

2.5. Quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên

2.5.1. Nhận bài thi, kết quả thi từ giáo viên và các đơn vị khác;

2.5.2. Tổ chức chấm thi;

2.5.3. Phối hợp với phòng Đào tạo việc soát xét kết quả học tập của học sinh sinh viên từng học kỳ, năm học và khóa học;

2.5.4. Lưu giữ kết quả học tập của học sinh sinh viên theo quy định.

2.6. Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với sử dụng 

2.6.1. Lập kế hoạch và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, viết giáo trình, làm mô hình học cụ phục vụ giảng dạy, huấn luyện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.6.2. Hàng năm tổ chức soát xét và đề nghị Hiệu trưởng cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xã hội.

2.7. Quản lý và khai thác tài sản, phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm

2.7.1. Quản lý và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm do đơn vị phụ trách;

2.7.2. Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm;

2.7.3. Đề xuất đầu tư, bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

2.7.4. Định kỳ kiểm tra việc khai thác, sử dụng, bảo quản các phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm;

2.8. Phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và xây dựng Nhà trường

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal