Khoa - xưởng > Khoa Cơ bản
Tổ chức nhân sự Khoa Cơ bản (11/02/2015)


Th.s: Trịnh Thị Bạch Tuyết
Chức vụ: Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Cơ bảnCác tổ trực thuộc Khoa
1. Tổ Khoa học Tự nhiên: Tổ Trưởng Ths. Nguyễn Trọng Nghinh
2. Tổ Khoa học Xã hội: Tổ Trưởng Ths. Trịnh Thị Bạch Tuyết
3. Tổ Giáo dục thể chất: Tổ Trưởng CN Tô Thị Dung

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA CƠ BẢN

(Kèm theo Quyết định số 433/QĐ-CĐHHI ngày 15/8/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường)

1. Chức năng:

- Là đơn vị chuyên môn, giúp Hiệu trưởng quản lý việc tổ chức thực hiện quá trình đào tạo chuyên môn đã được giao;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phát triển ngành nghề đào tạo; cải tiến chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình; bồi dưỡng giáo viên.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Thực hiện kế hoạch giảng dạy:

- Xây dựng kế hoạch giáo viên, giảng viên;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo kỳ, năm học;

- Giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên, giáo viên;

- Tổ chức kiểm tra đánh giá HSSV kết thúc học phần, tốt nghiệp.

2.2 Quản lý và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên:

- Quản lý, phân công giáo viên, giảng viên giảng dạy và tham gia các hoạt động đào tạo;

- Kiểm tra toàn diện giáo viên, giảng viên do đơn vị quản lý;

- Dự giờ, đánh giá giáo viên, giảng viên;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn;

- Xây dựng kế hoạch bồ dưỡng giáo viên, giảng viên: học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; tổ chức cho giáo viên, giảng viên đi tham quan thực tế sản xuất;

- Đề xuất khen thưởng và kỷ luật giáo viên, giảng viên.

2.3. Quản lý giáo dục HSSV:

- Phân công giáo viên chủ nhiệm theo yêu cầu của các đơn vị;

- Giám sát công tác giáo viên chủ nhiệm.

2.4. Quản lý kết quả học tập của HSSV:

- Kiểm soát bài thi của HSSV;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo về việc soát xét kết quả học tập của HSSV theo môn học do Khoa đảm nhận khi có yêu cầu;

- Tổ chức học bù, thi lại theo kế hoạch chung của toàn trường.

2.5. Nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, mô hình học cụ phục vụ giảng dạy:

- Lập kế hoạch và phân công giáo viên đăng ký đề tài NCKH, viết giáo trình và các nhiệm vụ khoa học phục vụ công tác giảng dạy và học tập, ứng dụng khoa học công nghệ theo từng năm học;

- Lập kế hoạch, phân công giáo viên làm mô hình, học cụ phục vụ giảng dạy;

- Tổ chức soát xét chương trình đào tạo, đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xã hội;

- Cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2.6. Quản lý và khai thác tài sản, phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm:

- Quản lý tài sản được giao;

- Quản lý và khai thác phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm;

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa;

- Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng các phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Quyền hạn:

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo được giao; chủ động sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

- Được quyền tham gia, đề xuất, xét khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV, giảng viên trực thuộc khoa quản lý, ủy viên Hội đồng đào tạo của nhà trường.

4. Tổ chức bộ máy của Khoa:

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm:

- 01 Trưởng khoa;

- 01 Phó Trưởng khoa;

- 01 giáo vụ khoa;

Các cán bộ, giảng viên của Khoa là những cán bộ, giảng viên cơ hữu của của Nhà trường. Trường hợp thiếu giảng viên, cần tuyển mới hoặc bổ sung giảng viên thỉnh giảng, Trưởng khoa báo cáo bằng văn bản, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định, ký hợp đồng lao động.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal