Công tác sinh viên > Văn bản liên quan
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN (02/05/2016)


 CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN

1. 

Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

Tài liệu đính kèm: 20160504_1.QUY CHẾ 42-2007 CỦA BỘ GD&ĐT.doc

2. 

Quy chế đánh giá điểm rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ GD&ĐT

Tài liệu đính kèm: 20160504_2.QUY CHẾ 60-2007 CỦA BỘ GD&ĐT.doc

3. 

Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

Tài liệu đính kèm: 20160504_3.QUY CHẾ 27-2011 CỦA BỘ GD&ĐT.doc

4. 

Quy chế ngoại trú của HSSVcác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

Tài liệu đính kèm: 20160504_4.QUY CHẾ 27-2009 CỦA BỘ GD&ĐT.pdf

5. 

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ GD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Tài liệu đính kèm: 20160504_5.QUYẾT ĐỊNH 44-2007 CỦA BỘ GD&ĐT.doc

6. 

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV

Tài liệu đính kèm: 20160504_6.QUYẾT ĐỊNH 157-2007 CỦA THỦ TƯỚNG CP.doc

7. 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021

Tài liệu đính kèm: 20160504_7.NGHỊ ĐỊNH 86-2015 CỦA THỦ TƯỚNG CP.doc

8. 

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/3/2016 của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021

Tài liệu đính kèm: 20160504_8.THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09-2016 CỦA BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.doc

9. 

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tài liệu đính kèm: 20160504_9.QUYẾT ĐỊNH 66-2013 QĐ-TTg.pdf

10. 

Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGĐT-BTC, ngày 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tài liệu đính kèm: 20160504_10.THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 35-2014 TTLT-BGĐT-BTC.pdf

11. 

Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên (Kèm theo Quyết định số: 902 /QĐ-CĐHHI ngày 17 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)

Tài liệu đính kèm: 20160504_11.QUY DINH CÔNG TÁC GVCN TRƯỜNG CĐHHI.doc

12. 

Quy định Cơ cấu, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp (Ban hành theo Quyết định số 903/QĐ-CĐHHI ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)

Tài liệu đính kèm: 20160504_12.QUY ĐINH BCS LOP TRƯỜNG CĐHHI.doc


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal