Công tác sinh viên > Tin tức
Đoàn viên trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016  (01/10/2016)


Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016 do Thành đoàn Hải Phòng phát động, BCH Đoàn trường Cao đẳng Hàng  hải Iđã tổ chức hướng dẫn cho Đoàn viên khóa 42, 43 tham gia trả lời các câu hỏi tìm hiểu của Cuộc thi từ ngày 21-25 tháng 9 năm 2016. Mỗi thí sinh tham gia thi sẽ trả lời 20 câu hỏi trực tuyến trong thời gian 15 phút, bài dự thi được coi là đạt khi trả lơi đúng từ 15 câu trở lên. Nội dung các câu hỏi là những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Các đoàn viên đăng ký tham gia chương trình

Cuộc thi là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân;  Là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TĐTN-TG ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

Sau đây là một vài hình ảnh:

Tin từ BCH Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal