Giới thiệu > Các đơn vị
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ (18/05/2016)


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Quyết định số 441/QĐ-CĐHHI ngày 15/8/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường)

Trung tâm tin học là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng, nhiệm vụ được quy định như sau:

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin cho HSSV nhà trường và các trình độ tin học ứng dụng theo quy định của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Trung tâm Tin học có các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, linh hoạt, dịch vụ thuận lợi nhằm góp phần nâng cao trình độ tin học, khả năng sử dụng tin học và áp dụng công nghệ thông tin cho HSSV Nhà trường, cho người lao động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Nhiệm vụ

- Biên soạn đề cương, nội dung chương trình, giáo trình đào tạo công nghệ thông tin các hệ đào tạo trong Nhà trường; nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển hoạt động đào tạo ngành công nghệ thông tin;

- Quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo công nghệ thông tin do Nhà trường giao như một đơn vị khoa chuyên môn của nhà trường.

- Tuyển sinh, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tin học cho người học khi họ có nhu cầu;

- Tổ chức thi, kiểm tra hết môn, thi học kỳ, thi tốt nghiệp khóa học cho HSSV; thi và đề nghị nhà trường cấp chứng chỉ đào tạo tin học cho các đơn vị và cá nhân theo quy định của Nhà nước sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác đào tạọ tin học ứng dụng, công nghệ thông tin với các cơ sở trong nước và nước ngoài;

- Tổ chức sửa chữa, cung ứng dịch vụ Tư vấn, thiết kế, cài đặt chương trình ứng dụng, gia công phần mềm, thiết kế Web cho các đơn vị trong và ngoài trường;

- Quản lý toàn diện cán bộ, giáo viên và HSSV thuộc Trung tâm. Đề nghị Nhà trường khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên trong Trung tâm;

- Tổ chức thực hiện công tác giáo vụ (quản lý điểm, quản lý HSSV, học viên…) của Trung tâm. Chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng xét, duyệt, phòng Đào tạo nhà trường cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo;

- Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào các hoạt động giảng dạy và quản lý Trung tâm;

- Tổ chức thực hiện các chương trình dự án, các hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ về công nghệ thông tin được nhà trường giao;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các phòng thực hành, cơ sở vật chất, tài sản được trang bị; theo định kỳ có kế hoạch sửa chữa, bổ xung máy tính, trang thiết bị để phục vụ cho giảng dạy và học tập;

- Lập kế hoạch và đề xuất với lãnh đạo nhà trường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phù hợp qui mô phát triển của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, dịch vụ và các hoạt động khác đáp ứng yêu cầu của xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

 3. Quyền hạn

- Chủ động triển khai thực hiện các hội thảo chuyên đề về công nghệ thông tin, tin học ứng dụng, các công trình nghiên cứu chuyên ngành; Chủ động thực hiện tuyển sinh, liên kết với các cá nhân, tổ chức có tư cách pháp nhân trong và ngoài nước để hợp tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học; Chủ động sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

- Là thành viên hội đồng tư vấn mua sắm trang thiết bị về công nghệ thông tin trong Nhà trường; tham gia, đề xuất, xét khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV giảng viên trực thuộc Trung tâm quản lý.

4. Phương hướng hoạt động của Trung tâm

4. 1. Cơ chế tổ chức bộ máy

- Trung tâm Tin học là một đơn vị trực thuộc nhà trường, các hoạt động của trung tâm chịu sự điều phối của Ban Giám hiệu do vậy trung tâm có nghĩa vụ, quyền lợi và lợi ích như một đơn vị trực thuộc nhà trường.

- Giám đốc, phó giám đốc trung tâm do Hiệu trưởng nhà trường bổ nhiệm có thời hạn, miễn nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Cơ chế tài chính

4.2.1 Đầu tư ban đầu

Bao gồm các cơ sở vật chất hiện có nhà trường đã cung cấp và dự kiến bổ sung thêm một số thiết bị ước tính: 50.000.000 đồng;

4.2.2 Cơ chế tài chính

Trung tâm là một đơn vị hạch toán phụ thuộc, hàng tháng trung tâm có trách nhiệm trình duyệt quyết toán thu, chi với phòng Tài chính – Kế toán nhà trường. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hiệu trưởng nhà trường về tính hợp lý, hợp pháp của các nguồn thu, chi và chất lượng đào tạo.

4.2.3. Nguồn thu, chi của Trung tâm

- Nguồn thu từ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm của Nhà trường được thực hiện bởi Phòng Tài chính kế toán.

- Trung tâm được phép thu của người học trong những trường hợp sau đây:

+ Thu để tổ chức các lớp đào tạo theo các cấp độ A, B,C; mức thu theo Qui định khung thu học phí của sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng.

+ Đối với các lớp đào tạo liên kết với các công ty: Mức thu được thống nhất, thỏa thuận giữa hai bên và được ghi vào hợp đồng đào tạo.

+ Thu từ các hoạt động dịch vụ (sửa chữa, cung ứng dịch vụ Tư vấn, thiết kế, cài đặt chương trình ứng dụng, gia công phần mềm, thiết kế Web...): Theo thỏa thuận giữa hai bên và được ghi vào hợp đồng dịch vụ;

+ Đối với các trường hợp khác: Trung tâm xây dựng phương án thu chi, trình Hiệu trưởng phê duyệt, quyết định.

- Chi: Mức chi bồi dưỡng giáo viên đứng lớp, công tác quản lý, tăng cường cơ sở vật chất của Trung tâm thực hiện theo Qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, Trung tâm lập chứng từ, trình hiệu trưởng phê duyệt;

 5. Tổ chức nhân sự của Trung tâm

Tổ chức nhân sự của trung tâm ban đầu dự kiến gồm:

- 01 Giám đốc trung tâm;

- 01 Phó giám đốc;

- 01 Kế toán kiêm thủ quỹ (Giảng viên kiêm nhiệm);

- 01 Nhân viên văn phòng, giáo vụ;

Cán bộ, giảng viên của Trung tâm là những cán bộ, giảng viên cơ hữu của của Nhà trường. Trường hợp giảng viên thiếu, cần bổ sung giảng viên thỉnh giảng, Trung tâm báo cáo bằng văn bản, trình Hiệu trưởng quyết định, ký hợp đồng lao động.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal