Đào tạo > Thời khóa biểu

0709-2018 Thời khóa biểu các lớp 46CĐ- GĐ2-học kỳ I- năm học 2018-2019  (07/09/2018)
Thời khóa biểu các lớp 46CĐ- GĐ2-học kỳ I- năm học 2018-2019
0709-2018 Lịch thi Khóa 46CĐ- GĐ1- học kỳ 1  (07/09/2018)
Lịch thi Khóa 46CĐ- GĐ1- học kỳ 1
0709-2018 Thời khóa biểu các lớp 45CĐ học kỳ I- năm học 2018-2019  (07/09/2018)
Thời khóa biểu các lớp 45CĐ học kỳ I- năm học 2018-2019
0709-2018 Thời khóa biểu các lớp 44CĐ học kỳ I- năm học 2018-2019  (07/09/2018)
Thời khóa biểu các lớp 44CĐ học kỳ I- năm học 2018-2019
2707-2018 Thời khóa biểu các lớp khóa 46 CĐ Giai đoạn 1 -học kỳ I- năm học 2018-2019  (27/07/2018)
Thời khóa biểu các lớp khóa 46 CĐ Giai đoạn 1 -học kỳ I- năm học 2018-2019
2006-2018 LỊCH THI GĐ2- HỌC KỲ 2 KHÓA 45CĐ  (20/06/2018)
LỊCH THI GĐ2- HỌC KỲ 2 KHÓA 45CĐ
2505-2018 Lịch thi lại 43CKT+43CKV  (25/05/2018)
Lịch thi lại 43CKT+43CKV
1605-2018 Lịch học kỳ phụ khóa 44CĐ- năm học 2017-2018  (16/05/2018)
Lịch học kỳ phụ khóa 44CĐ- năm học 2017-2018
0205-2018 Lịch học kỳ 2- GĐ2 khóa 45CĐ (cập nhật sự thay đổi khoa Kinh tế )  (02/05/2018)
Lịch học kỳ 2- GĐ2 khóa 45CĐ (cập nhật sự thay đổi khoa Kinh tế )
2004-2018 Lịch thi học kỳ 2-2017-2018 44CĐCQ  (20/04/2018)
Lịch thi học kỳ 2-2017-2018 44CĐCQ
0112-2017 THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 44+45CĐ  (01/12/2017)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 44+45CĐ
2211-2017 Lịch thi học kỳ I 2017-2018  (22/11/2017)
Lịch thi học kỳ I 2017-2018
0811-2017 Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 45CĐ+44CKV+44CKT+43CTH  (08/11/2017)
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 45CĐ+44CKV+44CKT+43CTH
1209-2017 THỜI KHỎA BIỂU 45 TC TIN + 45TC ĐTĐ - AN HẢI  (12/09/2017)
THỜI KHỎA BIỂU 45 TC TIN + 45TC ĐTĐ - AN HẢI
0809-2017 THỜI KHÓA BIỂU 44TCL2-3, 44TCKTDN2  (08/09/2017)
THỜI KHÓA BIỂU 44TCL2-3, 44TCKTDN2
0609-2017 THỜI KHÓA BIỂU 45CĐCQ- GĐII  (06/09/2017)
THỜI KHÓA BIỂU 45CĐCQ- GĐII
0109-2017 THỜI KHÓA BIỂU 44TCL1 và L4, KTDN1, 44KTB, 45KTB,  (01/09/2017)
THỜI KHÓA BIỂU 44TCL1 và L4, KTDN1, 44KTB, 45KTB,
2208-2017 THỜI KHÓA BIỂU 45TCKTB  (22/08/2017)
THỜI KHÓA BIỂU 45TCKTB
Số bài trong trang