Tuyển sinh > Quy chế tuyển sinh

THÔNG BÁO: Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề chính quy  (20/03/2013)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
THÔNG BÁO: Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy  (20/03/2013)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
0702-2012 Thông báo: Tuyển sinh năm 2012  (07/02/2012)
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI...
CAO ĐẲNG HÀNG HẢI 1 TUYỂN SINH 2011  (15/08/2011)
I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ký hiệu trường: CHH) 1.1. HỆ CHÍNH QUY: (chỉ tiêu: 910). Tuyển sinh các ngành:   01. Điều khiển tàu...
Số bài trong trang