KHOA ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên đơn vị: KHOA ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

Tên tiếng Anh: NAVIGATION DEPARTMENT

Số 498, Đà Nẵng – Phường Đông Hải 1- Quận Hải An – thành phố Hải Phòng.

Quá trình thành lập và phát triển

Ngày thành lập: 04/7/2001.

Tổ chức, biên chế, trình độ giảng viên: Khoa Điều khiển tàu biển là khoa chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường. Đến nay có 22 giảng viên. Trình độ: 11 thạc sỹ, 01 đang học cao học, 100%  tốt nghiệp Đại học, 11 giảng viên là thuyền trưởng hạng I, 05 giảng viên là sỹ quản lý hạng I, còn lại là Sỹ quan vận hành không hạn chế. 100% có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, 2 và dạy nghề;

    Tổ chức Đảng: Thành lập chi bộ Khoa Điều khiển tàu biển từ 2/2005 đến nay tổng số đảng viên là 20 đồng chí, bao gồm đảng viên thuộc 03 đơn vị trong nhà trường gồm: Khoa Điều khiển tàu biển, Khoa Kinh tế và Tổ Ngoại ngữ; trong đó đảng viên là giảng viên là 18 đồng chí, 02 đảng viên là sinh viên;

     Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Thành lập chi đoàn giảng viên khoa từ 3/2005 đến nay với thành phần là HSSV Khoa.

Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo; phát triển ngành, nghề đào tạo; cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình; bồi dưỡng giáo viên; quản lý học sinh sinh viên.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên (HSSV) thuộc đơn vị theo phân công của hiệu trưởng:

- Quản lý, phân công cán bộ, giáo viên giảng dạy, tham gia các hoạt động đào tạo và các hoạt động khác của nhà trường;

- Đề xuất giáo viên của đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm; phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát công tác giáo viên chủ nhiệm;

- Tổ chức đánh giá cán bộ, giảng viên trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường:

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên thuộc đơn vị quản lý;

+ Dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

+ Đề xuất khen thưởng và kỷ luật cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị;

+ Tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và HSSV;

- Quản lý HSSV đang học tập tại trường thuộc đơn vị quản lý;

- Liên hệ nơi thực tập cho HSSV; hướng dẫn và quản lý HSSV trong quá trình thực tập.

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường, bao gồm:

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo:

+ Xây dựng kế hoạch giảng viên của đơn vị;

+ Giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;

+ Tổ chức các hoạt động chuyên môn.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, bảo đảm chuẩn đầu ra của HSSV theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động:

+ Tổ chức biên soạn đề thi, kiểm tra và đáp án;

+ Thực hiện công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV theo kế hoạch của toàn trường;

+ Tổ chức học lại, thi lại theo kế hoạch của toàn trường;

+ Tổ chức đánh giá, sát hạch kết quả thực tập của HSSV.

c) Phát triển và quản lý chương trình đào tạo:

- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường;

- Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;

- Tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của đơn vị:

- Lập kế hoạch và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, làm mô hình học cụ phục vụ giảng dạy, huấn luyện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

- Hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi tham quan, thực tế sản xuất;

- Hướng dẫn và đánh giá giảng viên tập sự, thử việc.

e) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng:

- Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo do đơn vị phụ trách;

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm đối với cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo do đơn vị phụ trách;

- Định kỳ kiểm tra việc khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo;

- Đề xuất, xây dựng các kế hoạch thanh lý, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phục vụ giảng dạy và học tập.

g) Công tác giáo vụ, văn thư lưu trữ

- Thực hiện công tác báo cáo hoạt động đào tạo, quản lý kết quả học tập của HSSV theo quy định;

- Kết hợp với các đơn vị hướng dẫn giảng viên sử dụng và thực hiện các biểu mẫu, sổ sách; phổ biến các quy chế, quy định về giảng dạy;

- Thực hiện công tác văn thư, thống kê, bảo quản hồ sơ tài liệu và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

i) Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Gồm:  01 Trưởng khoa và 02 phó trưởng khoa:

1. Trưởng khoa:

- ThS, Thuyền trưởng Cao Đức Bản

- Email: cdban@cdhh.edu.vn;

- ĐT: 0934509264;

2. Phó trưởng khoa:

- ThS, Thuyền trưởng Thái Văn Khoa

- Email: tvkhoa@cdhh.edu.vn;

- ĐT: 0984354579;

3. Phó trưởng khoa:

- ThS, Thuyền trưởng Mai Thế Hải;

- Email: mthai@cdhh.edu.vn;

- ĐT: 0989092492;

4. Giảng viên khoa: Tổng số là 22 GV

III. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích

Trong Khoa đã liên tục đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt phương pháp dạy học tích cực, nên nhiều năm qua học sinh sinh viên đã đạt kết quả cao trong học tập như: Kết quả thi học kỳ, tốt nghiệp đạt điểm cao, số học sinh sinh viên thi lại sau các học kỳ và năm học giảm đi rõ rệt;

Năm 2005 giảng viên trong Khoa Điều khiển tàu biển đã xây dựng và bảo vệ thành công Đề tài cấp Bộ “Chương trình đào tạo thuỷ thủ theo phương pháp năng lực thực hiện”. Đề tài được đánh giá xuất sắc và đã triển khai áp dụng cho đào tạo thuỷ thủ trên toàn quốc với kết quả tốt;

Liên tục các năm 2006, 2007, 2008 tập thể giảng viên khoa đã xây dựng các chương trình đào tạo: Cao đẳng chính quy chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề. Hàng năm tiến hành rà soát toàn bộ các chương trình đào tạo của khoa và đề xuất với Ban giám hiệu để chỉnh sửa, bổ sung để nội dung phù hợp với thực tế và cập nhật kiến thức mới;

Giảng viên đã không ngừng phấn đấu học tập như học cao học, cập nhật kiến thức để thi Thuyền trưởng hạng tàu không hạn chế;

Đã xây dựng các quy trình sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học của Nhà trường đã được đầu tư như : Phòng Mô phỏng điều động tàu biển có trị giá trên 4,5 tỷ đồng, Phòng thực hành thuyền nghệ trị giá trên 4 tỷ đồng;

Nhiều giảng viên dạy giỏi cấp Trường, Thành phố, Ngành và toàn Quốc: Kết quả trên 70% giảng viên đạt loại giỏi cấp Trường, những giảng viên của Khoa tham gia Hội giảng cấp Thành phố, ngành và toàn quốc đều đạt thành tích cao trong Hội giảng. Năm 2013 có 01 giáo viên đạt giải nhì hội thi giáo viên dạy giỏi cấp ngành Giao thông vận tải, năm 2015 có 01 giáo viên đạt giáo viên dạy nghề giỏi thành phố Hải Phòng;

Phong trào động viên, giúp đỡ nhau tham gia học tập nâng cao trình độ như học cao học, cập nhật và thi lấy bằng Thuyền trưởng các hạng tàu. Đến nay Khoa đã có 11 thạc sỹ, 01 đang học cao học, 09 Thuyền trưởng, 05 Đại phó hạng tàu không hạn chế. Tất cả giảng viên đều có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, 2 và dạy nghề;

Tập thể Khoa đã thống nhất và xây dựng quy trình quản lý giảng viên, học sinh sinh viên vì vậy số học sinh sinh viên trốn tiết, lười học đã giảm hẳn, tỷ lệ học sinh sinh viên lưu ban đã giảm hàng năm. Trong nhiều năm trong Khoa không có hiện tượng tiêu cực hoặc vi phạm Quy chế hay Luật giáo dục;

Để nâng cao chất lượng đào tạo, tập thể Khoa đã chủ động giao thành tích phấn đấu kết quả học tập của học sinh sinh viên cho giáo viên chủ nhiệm nhằm gắn nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm với học sinh sinh viên;

Công tác chăm lo đời sống vật chất cho giảng viên cũng được chú trọng đúng mức: luôn tạo điều kiện cho giảng viên có điều kiện đi thực tế để có thu nhập cao, hàng năm tổ chức các đợt đi thăm quan kết hợp học tập tại các trường trọng điểm trong và ngoài nước;

Xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với tình hình của giảng viên Khoa luôn biến động như: phân công giảng viên thành các tổ môn, và bố trí sao cho khi có bất kỳ giảng viên nào đi công tác đều có các giảng viên khác dạy ngay môn đó và không có sự trùng giờ hoặc học sinh sinh viên phải nghỉ học;

Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác nghiên cứu khoa học: động viên, khuyến khích giảng viên tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ. Các đề tài nhằm cải tiến phương pháp dạy và học, quản lý và thực hiện các quy định, quy chế… mang tính cấp thiết tại Khoa, Trường cũng như ngay trong hoạt động dạy và học;

Năm 2011 Tập thể Khoa ĐKTB đã tham gia soạn thảo sửa đổi bổ sung chương trình đào tạo và huấn luyện theo STCW 78-2010 đã được ban hành và có hiệu lực từ 25/5/2012 và tham gia Đề án cấp bộ “Triển khai công ước STCW 78/2010”. Trong năm 2012;

Năm 2013 đã xây dựng chương trình khung và Đề cương chi tiết đào tạo theo tín chỉ hệ Cao đẳng, hệ liên thông Cao đẳng ngành Điều khiển tàu biển được triển khai áp dụng cho hệ cao đẳng chính quy khóa 41 năm học 2013-2014;

Năm  2013, biên soạn 04 giáo trình phục vụ cho giảng dạy theo tín chỉ gồm các giáo trình: Ổn định tàu, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa; Máy Vô tuyến điện hàng hải, Máy điện hàng hải, Hàng hải Địa văn;

 Năm 2014 biên soạn và đưa vào sử dụng giảng dạy và học tập theo tín chỉ hệ cao đẳng ngành Điều khiển tàu biển 09 Giáo trình gồm: Bảo hiểm hàng hải, Thiên văn hàng hải tập 1, Thiên văn hàng hải tập 2, La bàn từ, An toàn lao động hàng hải, Trang thiết bị cứu sinh trên tàu thủy, Trang thiết bị trên Boong, Điều động tàu thủy, Khai thác thương vụ;

Năm 2014 tập thể giảng viên khoa ĐKTB đã chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung các hệ đào tạo ngành  Điều khiển tàu biển; xây dựng đề cương chi tiết các môn học phù hợp với sự chỉnh sửa, bổ sung các kiến thức mới theo yêu cầu của STCW 78/2010 và đưa vào sử dụng từ năm học 2015-2016; năm học 2015-2016 tập thể Khoa ĐKTB đăng ký biên soạn 05 giáo trình chuyên ngành Điều khiển tàu biển phục vụ giảng dạy cho năm học 2016-2017;

Từ năm 2016, theo Kế hoạch của Nhà trường,  Khoa đã triển khai giảng dạy ở các lớp Trung cấp ở các Trung tâm liên kết với Nhà trường, đây là nhiệm vụ mới mẻ, khó khăn và thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, sự thống nhất trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Ban giám hiệu, tập thể Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Từ năm 2017, Nhà trường chuyển sang đào tạo nghề nghiệp, Tập thể khoa đã triển khai theo Kế hoạch xây dựng Chương trình đào tạo Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp Điều khiển tàu biển theo hướng đào tạo nghề nghiệp; từ đó triển khai và hoàn thành viết 31 giáo trình môn học, mô dun cho từng học phần và Chương trình đã được áp dụng để giảng dạy từ năm học 2017-2018;

Năm 2018, Tập thể Khoa đã hoàn thành Chương trình đào tạo nghề Điều khiển tàu biển cho 07 hệ: Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp, Liên thông trung cấp, Sơ cấp, Trung cấp đối tượng là trung học cơ sở, Liên thông trung cấp đối tượng là trung học cơ sở; hoàn thành toàn bộ giáo trình để kịp thời đưa vào giảng dạy cho năm học 2017-2018; Hoàn thành xây dựng định mức nghề Điều khiển tàu biển, Chuẩn đầu ra nghề Điều khiển tàu biển; Hoàn thành xây dựng định mức tạm thời Chương trình đào tạo nghề chuyển giao từ Đức; Hoàn thành tự đánh giá Chương trình đào tạo nghề Điều khiển tàu biển trình độ Trung cấp, Cao đẳng; Xây dựng chương trình và triển khai giảng dạy học sinh Ấn độ;

Năm 2019, Tập thể Khoa điều khiển tàu biển đã hoàn thành xây dựng Danh mục thiết bị tối thiểu nghề Điều khiển tàu biển và hoàn thành xây dựng Đề thi kỹ năng nghề Quốc gia cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nghề Điều khiển tàu biển;

Từ năm học 2019-2020, Tập thể Khoa điều khiển tàu biển đã triển khai đào tạo chương trình chất lượng quốc tế được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức nghề Điều khiển tàu biển;

  Từ năm 2015 đến nay, tập thể Khoa đã có 14 đề tài cấp Trường trong đó có 01 đề tài của sinh viên. Các đề tài chủ yếu nghiên cứu về nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý học sinh sinh viên, một số đề tài đã được áp dụng vào thực tiễn;

Tập thể giảng viên Khoa luôn chấp hành tốt các quy định đối với giảng viên  như: Lên lớp đúng giờ, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng của tiết dạy qua đó đảm bảo quyền lợi của người học; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo.

Tinh thần đoàn kết nội trong Khoa luôn được duy trì tốt. Duy trì tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thi đua thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh”, phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Khoa thì sự phối kết hợp với các đơn vị trong nhà trường luôn được Khoa quan tâm và có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ nhằm giải quyết kịp thời các quyền lợi liên quan đến học sinh sinh viên. Duy trì mối quan hệ tốt với các tổ chức và doanh nghiệp ngoài trường, liên hệ và  tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sinh viên được đi thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp vận tải biển để củng cố kiến thức và nâng cao tay nghề.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

Để có được những thành tích trên chính là nhờ những hoạt động mang tính mang tính liên tục và rộng khắp trên các mặt:

Tổ chức các lớp học về Nghị quyết Trung ương đảng, luật phòng chống tham nhũng; các buổi nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy tắc ứng xử nghề nghiệp... chính vì vậy mà toàn bộ cán bộ, giảng viên trong khoa đều có chung suy nghĩ và hành động;

Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ;

Lãnh đạo khoa luôn đi sâu, đi sát kịp thời uốn nắn các sai lệch nhưng cũng kịp thời biểu dương khen thưởng những gương người tốt, việc tốt trong đơn vị;

Thực hiện triệt để và phát huy tính dân chủ trong hoạt động quản lý, giáo dục học sinh sinh viên cũng như các nhiệm vụ khác;

Xây dựng quy định làm việc trong toàn khoa, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như quyền lợi của từng cá nhân là cơ sở để mỗi giảng viên dù ở cương vị nào cũng đều hiểu rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình;

Hàng tháng tổ chức việc sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề hoặc báo cáo kinh nghiệm quản lý, giảng dạy, giáo dục học sinh sinh viên trong toàn khoa. Trên cơ ở đó nhân rộng các điển hình tiên tiến và khắc phục những tồn tại;

Liên tục đổi mới công tác quản lý giảng viên, học sinh sinh viên để phù hợp với từng giai đoạn, từng đối tượng, hạn chế thấp nhất những vi phạm của giảng viên và học sinh sinh viên trong hoạt động dạy và học.

Các tổ môn trong Khoa ký cam kết thi đua thực hiện tốt công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác quản lý lớp, giờ giấc lên lớp…;

Tổ chức báo cáo chuyên đề của những giảng viên đi thực tế trên các tàu chạy tuyến nước ngoài, đặc biệt những tuyến hàng hải khó khăn, phức tạp.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Hàng năm Khoa lập kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho toàn thể cán bộ, viên chức trong Khoa và được trải đều các tháng trong năm bằng nhiều hình thức phong phú với các nội dung bao gồm: Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy tắc ứng xử nghề nghiệp, Luật An toàn giao thông đường bộ; phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; phong trào “Nói không với tiêu cực trong học đường”...

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể

Ngoài những nhiệm vụ chính là giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, khoa Điều khiển tàu biển còn nỗ lực thực hiện và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ khác mà Nhà trường giao. Cụ thể:

Nhiệm vụ bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới: phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng tích cực, có động cơ phấn đấu tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt có tâm với công việc giảng dạy. Năm 2012 Chi bộ Khoa Điều khiển tàu biển đã kết nạp được 04 Đảng viên mới, cử đi học lớp đối tượng đảng là 10 quần chúng ưu tú, năm 2013 đã bồi dưỡng kết nạp được 06 đảng viên mới và cử đi học lớp đối tượng đảng 08 quần chúng ưu tú trong đó có 03 quần chúng ưu tú là sinh viên, năm 2014 đã bồi dưỡng kết nạp được 02 đảng viên mới, cử đi học lớp đối tượng đảng 05 quần chúng ưu tú. Năm 2015 kết nạp được 02 đảng viên mới trong đó có 01 đảng viên là Sinh viên, cử đi học đối tượng đảng 10 quần chúng ưu tú. Năm 2016 kết nạp được 02 đảng viên. Năm 2017 kết nạp được 02 đảng viên trong đó có 01 đảng viên là sinh viên. Năm 2018 kết nạp được 02 đảng viên trong đó 01 đảng viên là sinh viên. Năm 2019 kết nạp được 01 đảng viên;

Công tác xã hội: tất cả các phong trào Nhà trường, các đoàn thể phát động tập thể giảng viên trong khoa đều tham gia, ủng hộ nhiệt tình và vượt chỉ tiêu như: Phong trào thiện nguyện, hiến máu nhân đạo;

Công tác đoàn thể: luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tổ công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động bằng các việc làm cụ thể như động viên bằng tinh thần, vật chất, bố trí hợp lý công việc để cán bộ công đoàn, chi đoàn thanh niên hoàn thành tốt những phong trào mà Nhà trường cũng như cấp trên tổ chức.

5. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2008

Tập thể lao động xuất sắc năm 2008

Quyết định số: 1441/ QĐ-BGTVT ngày 26/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

2010

Tập thể lao động xuất sắc năm 2010

Quyết định số: 1342/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

2011

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011

Quyết định số: 1464/ QĐ-BGTVT ngày 22/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

2012

Tập thể lao động xuất sắc năm 2012

QĐ số 1614/QĐ-BGTVT ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2014

Tập thể lao động xuất sắc năm 2014

Quyết định số: 2714/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

6. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2006

Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.

Quyết định số: 2070/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

2011

Bằng khen về việc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010-2011.

Quyết định số: 1841/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

2012

Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2012

Quyết định số 285/QĐ-CHHVN ngày 06/5/2013 của Cục trưởng Cục HHVN.

2013

Giấy khen Tổ công đoàn Khoa Điều khiển tàu biển có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2013

Quyết định số 292/QĐ-CĐCHHVN ngày 21/01/2014 của Ban chấp hành công đoàn Cục HHVN.

2018

Giấy khen của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 

Quyết định số 607/QĐ-CHHVN ngày 24/4/2018 của Cục trưởng Cục HHVN.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

1. Các hoạt động đào tạo và huấn luyện:

2. Hoạt động thể thao:

V. LIÊN HỆ

1. Địa chỉ: Văn phòng Khoa Điều khiển tàu biển, số 498, Đà Nẵng – Phường Đông Hải 1- Quận Hải An – thành phố Hải Phòng;

2. Điện thoại: +84.225.3750.755

3. Email: dktb@cdhh.edu.vn