KHOA KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị: KHOA KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN

- Địa chỉ: Số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng

- Số điện thoại: 02253825751

- Email: ktmtb@cdhh.edu.vn

2. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Khai thác máy tàu biển được thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 2006 theo Quyết định số 271/QĐ-THHHI của Hiệu trưởng trường Trung học Hàng hải I.

Khoa có 17 giảng viên, trong đó 13 giảng viên là thạc sỹ, 04 giảng viên là Kỹ sư, 11 giảng viên là máy trưởng, 04 giảng viên là sỹ quan quản lý, vận hành máy.

Khoa hiện có 01 Trưởng khoa, 02 Phó khoa và 03 Tổ trưởng phụ trách 03 tổ chuyên môn: Tổ Diesel, Tổ Khai thác và Tổ Máy phụ.

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo; phát triển ngành, nghề đào tạo; cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình; bồi dưỡng giáo viên; quản lý học sinh sinh viên.

3.2. Nhiệm vụ

a) Quản lý cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên (HSSV) thuộc đơn vị theo phân công của hiệu trưởng:

- Quản lý, phân công cán bộ, giáo viên giảng dạy, tham gia các hoạt động đào tạo và các hoạt động khác của nhà trường;

- Đề xuất giáo viên của đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm; phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát công tác giáo viên chủ nhiệm;

- Tổ chức đánh giá cán bộ, giảng viên trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường:

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên thuộc đơn vị quản lý;

+ Dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

+ Đề xuất khen thưởng và kỷ luật cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị;

+ Tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và HSSV;

- Quản lý HSSV đang học tập tại trường thuộc đơn vị quản lý;

- Liên hệ nơi thực tập cho HSSV; hướng dẫn và quản lý HSSV trong quá trình thực tập.

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường, bao gồm:

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo:

+ Xây dựng kế hoạch giảng viên của đơn vị;

+ Giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;

+ Tổ chức các hoạt động chuyên môn.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, bảo đảm chuẩn đầu ra của HSSV theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động:

+ Tổ chức biên soạn đề thi, kiểm tra và đáp án;

+ Thực hiện công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV theo kế hoạch của toàn trường;

+ Tổ chức học lại, thi lại theo kế hoạch của toàn trường;

+ Tổ chức đánh giá, sát hạch kết quả thực tập của HSSV.

c) Phát triển và quản lý chương trình đào tạo:

- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường;

- Cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của đơn vị:

- Lập kế hoạch và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, làm mô hình học cụ phục vụ giảng dạy, huấn luyện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

- Hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi tham quan, thực tế sản xuất;

- Hướng dẫn và đánh giá giảng viên tập sự, thử việc.

e) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng:

- Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo do đơn vị phụ trách;

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm đối với cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo do đơn vị phụ trách;

- Định kỳ kiểm tra việc khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo;

- Đề xuất, xây dựng các kế hoạch thanh lý, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phục vụ giảng dạy và học tập.

g) Công tác giáo vụ, văn thư lưu trữ

- Thực hiện công tác báo cáo hoạt động đào tạo, quản lý kết quả học tập của HSSV theo quy định;

- Kết hợp với các đơn vị hướng dẫn giảng viên sử dụng và thực hiện các biểu mẫu, sổ sách; phổ biến các quy chế, quy định về giảng dạy;

- Thực hiện công tác văn thư, thống kê, bảo quản hồ sơ tài liệu và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

i) Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa có 1 trưởng khoa, 2 phó trưởng khoa, 03 trưởng bộ môn và 11 giảng viên

1. Trưởng khoa

- Họ và tên: Đỗ Hồng Hải

 

- Chuyên môn: Thạc sỹ - Máy trưởng

- Địa chỉ Email: dhhai@cdhh.edu.vn

- Điện thoại: 0912547397

2. Phó trưởng khoa

- Họ và tên: Trần Thành Bình

  

- Chuyên môn: Thạc sỹ - Máy trưởng

- Địa chỉ Email: ttbinh@cdhh.edu.vn

- Điện thoại: 0912609282

3. Phó trưởng khoa

- Họ và tên: Phạm Ngọc Anh

 

- Chuyên môn: Thạc sỹ - Máy trưởng

- Địa chỉ Email: pnanh@cdhh.edu.vn

- Điện thoại: 0912660115

III. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2013

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

Quyết định số: 1804/QĐ-BGTVT, ngày 14/5/2014  của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2015

Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

Quyết định số: 2175/QĐ-BGTVT, ngày 13/7/2016  của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

Quyết định số: 605/QĐ-CHHVN, ngày 26/4/2019 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2014

Giấy khen tổ công đoàn xuất sắc năm 2014

Quyết định số: 127, ngày 28/1/2015 của chủ tịch công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam

2016

Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và công tác công đoàn năm 2016

Quyết định số: 17/QĐ-CĐN, ngày 25/4/2017 của Ban chấp hành Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam

IV. Một số hình ảnh của giảng viên, sinh viên Khoa

- Hoạt động thể thao

- Hiến máu

- Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành GTVT (Giảng viên Lê Huy Thụ đạt giải nhì)

- Đi thực tế tại doanh nghiệp

- Khai giảng và đào tạo lớp 47CKMQT theo chương trình đào tạo kép của CHLB Đức

- Đào tạo thuyền viên ngoại quốc

- Giảng dạy trên hệ thống mô phỏng buồng máy

- Giảng dạy, học tập tại các phòng thực hành

- Học tập bồi dưỡng nghiệp vụ của giảng viên tại CHLB Đức

- Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp 43CVM

Cựu sinh viên Nguyễn Đình Hà lớp 42CVM về tri ân thầy cô sau một năm bước vào nghề mới mức lương khởi điểm là 1600USD