Giới thiệu

- Thành lập ngày 04/5/1972 tại QĐ số 889/QĐ/TC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT - Trường Công nhân kỹ thuật Đường biển.
- Ngày 27/4/1990 tại QĐ số 747/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện đổi tên thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ hàng hải I.
- Ngày 02/12/1996 tại QĐ số 3199/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I.
- Ngày 01/02/2007 Tại QĐ số 661/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường cao đẳng Hàng hải I. 

xem thêm
Slide 2H2ádf

Thực hiện thông báo số 196/TB-HĐKH ngày 15/6/2015 của Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường về việc đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học học kỳ I năm học 2015-2016, khoa Khai thác máy tàu biển đã tiến hành triển khai rà soát, thẩm định đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở để đăng ký nhiệm vụ theo đúng tiến độ của nhà trường giao.