Thông báo chung
Thông báo: Kế hoạch thi lại tốt nghiệp (20/10/2014)
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 02/TB-PĐT

            Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2014

                                                                     KẾ HOẠCH THI LẠI TỐT NGHIỆP

             Theo quyết định của Hội đồng thi lại tốt nghiệp cho học sinh-sinh viên các hệ CĐCQ, LTCĐ, TCCN, CĐN và LTCĐN các khóa.

          Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch thi lại như sau:     

            1. Lịch thi 

TT

Lớp

Thi C.trị

Thi LTTH

Thi THTH

Phòng thi

  1.     

CĐCQ

07.30      24/10

13.00     24/10

07.30      25/10

HT A3

  2.     

LTCĐ

07.30      24/10

13.00     24/10

07.30      25/10

HT A3

  3.     

TCCN

07.30      24/10

13.00     24/10

07.30      25/10

HT A3

  4.     

CĐN

07.30      24/10

13.00     24/10

07.30      25/10

HT A3

  5.     

LTCĐN

07.30      24/10

13.00     24/10

07.30      25/10

HT A3

             2. Phòng thi

2.1 Chính trị + LTHH: Hội trường A3

2.2 Thực hành tổng hợp:

          - Khoa ĐKTB: Phòng TH thuyền nghệ

          - Khoa KTM: Tại Xưởng

          - Khoa Cơ khí: Sửa chữa máy: P TH Xưởng

          - Khoa Điện: Phòng TH điện – Xưởng

          - Tin học: Phòng TH Tin

          - Kinh tế: Phòng A1

           

                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                                                                                                     Lương Quang Trung


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal