Nghiên cứu Khoa học > Đề tài
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (23/08/2011)
...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

          HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

                      

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

 

( Danh sách này thay thế Danh sách đề tài NCKH gửi cùng với quyết định số 215 ngày 01/6/2011)

 

T.tự

Tên đề tài khoa học

Đơn vị

đăng ký

Chủ nhiệm đề tài

Tiến độ thực hiện

1

 

 

1. Sửa đổi hệ thống Quy chế nội bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Nhà trường giai đoạn 2011 – 2015:

1.1    Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ viên chức, lao động

1.2    Quy chế điều động và quản lý thuyền viên

1.3    Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ

1.4    Quy chế quản lý và sử dụng thiết bị, tài sản

1.5    Quy chế quản lý giảng dạy, học tập

1.6    Quy chế  giáo viên chủ nhiệm

1.7    Quy chế về chế độ công tác của giảng viên

1.8    Quy chế quản lý và cấp phát vật tư thực hành huấn luyện

1.9    Quy chế quản lý và cấp phát vật liệu thực tập cho HSSV

1.10        Quy chế quản lý và khai thác trang Web nội bộ

1.11        Quy chế quy định chế độ tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và thực hiện nhiệm vụ khoa học của giảng viên

1.12        Quy chế quản lý, kiểm tra và giám sát xây dựng cơ bản

1.13        Quy chế quản lý, khai thác đội tàu huấn luyện

1.14        Quy chế  quản lý học sinh – sinh viên

1.15        Quy chế phối hợp giữa các tổ chức và đơn vị trong nhà trường

1.16        Quy chế về công tác khen thưởng , kỷ luật

 

 

 

 

Phòng TCHC

 

TTPTNLHH &

XKLĐ

Phòng TCKT

 

Phòng KHVT

 

Phòng Đào tạo

Phó H.trưởng

Phó H.trưởng

 

Phòng KHVT

 

Phòng KHVT

 

HTQT – KH&CN

 

HTQT – KH&CN

 

 

Phó H.trưởng

 

 Phó H.trưởng

 

Phòng CTHSSV

Phó H.trưởng

 

Phòng TCHC

 

 

 

 

Trần Ngọc Trác

 

Phạm Mạnh Cường

 

Vũ Thị Hải Vân

 

Nguyễn Văn Tùng

 

Nguyễn Huy Cường

Vũ Văn Dũng

Vũ Văn Dũng

 

Nguyễn Văn Tùng 

 

Lê Đức Tuấn

 

Nguyễn Huy Thưởng

 

Nguyễn Thành Hưng

Đinh Gia Vinh

 

Đinh Gia Vinh

 

Lê Văn Hùng

Hoàng Minh Bình

 

Trần Ngọc Trác

 

 

 

 

 

 

 

Từ tháng 6 đến  tháng 12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ tháng 6 đến  tháng 12.2011

2

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm

Phòng Tổ chức -Hành chính

Trần Ngọc Trác

Từ tháng 6 đến  tháng 12.2011

3

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên Trường Cao đẳng Hàng hải theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Tổ Cơ sở cơ bản

Nguyễn TrọngNghinh

Từ tháng 6 đến  tháng 12.2011

4

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Hàng hải I giai đoạn năm 2011- 2015, tầm nhìn 2020.

Phó Hiệu trưởng

Hoàng Minh Bình    

Từ tháng 6 đến tháng 12.2011

5

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo và huấn luyện an toàn cơ bản theo Model course, đáp ứng yêu cầu sửa đổi của STCW, Manila 2010.

TTPTNLHH & XKLĐ

Phạm Mạnh Cường

Từ tháng 6 đến tháng 10.2011

6

Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ xếp dỡ hàng cho tàu hàng bách hóa theo hướng mở rộng phục vụ đào tạo, huấn luyện ngành Điều khiển tàu biển.

Khoa Điều khiển tàu biển

Mai Thế Hải 

 

Từ tháng 6 đến tháng 9.2011

7

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp dạy học môn chính trị nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức cho HSSV  Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Tổ Cơ sở cơ bản

Trịnh Thị Bạch Tuyết

 

Từ tháng 6 đến tháng 12.2011

 

Nơi nhận:

- Các Hiệu phó

- Các đơn vị trực thuộc

- Các chủ nhiệm đề tài 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

           HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

             

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2011 – 2012

ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  DUYỆT

                                                   

T.tự

Tên đề tài đã đăng ký

Tên đề tài đề nghị chỉnh sửa

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

I

ĐỀ TÀI CẤP BỘ GTVT

 

 

 

 

1

Nghiên cứu xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm đánh giá kết quả học tập chuyên ngành ĐKTB hệ cao đẳng chính quy.

Đề nghị hoàn thiện thuyết minh đề tài.

 

Năm 2012

Đặng Xuân Thủ

Phòng ĐBCLĐT

II

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

 

 

 

 

1

Đánh giá giảng viên Trường Cao đẳng Hàng hải theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay.

 

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên trường Cao đẳng Hàng hải I.

Từ tháng 5.2011 đến  11. 2011

Nguyễn Trọng Nghinh

Tổ Cơ sở cơ bản

 

2

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020.

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020.

Từ tháng 3.2011 đến  8. 2011

Hoàng Minh Bình    Phó Hiệu trưởng

 

3

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm.

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm.

Từ tháng 3.2011 đến  8. 2011

Trần Ngọc Trác                     TP TCHC

 

4

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ xung hệ thống quy chế nội bộ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà trường trong giai đoạn mới.

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ xung hệ thống quy chế nội bộ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà trường trong giai đoạn mới.

Từ tháng 3.2011 đến  10. 2011

Vũ Văn Dũng          Phó Hiệu trưởng

 

5

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo và huấn luyện an toàn cơ bản cứu sinh, cứu hỏa theo Model course.

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo và huấn luyện an toàn cơ bản theo Model course.

Từ tháng 3.2011 đến  10. 2011

Lưu Việt Hùng TTPTNLHH & XKLĐ

 

6

Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ xếp, dỡ hàng cho tàu hàng bách hóa theo hướng mở rộng

Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ xếp, dỡ hàng cho tàu hàng khô theo hướng mở rộng, phục vụ đào tạo, huấn luyện trong nhà trường.

Từ tháng 5.2011 đến  8. 2011

Mai Thế Hải  Khoa ĐKTB

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal