Đào tạo > Ba công khai
Công khai tài chính 2011.2012 theo CV 9535 Bộ GDĐT  (16/11/2011)
...


THÔNG BÁO

Công khai thu, chi tài chính năm học 2011-2012 tại thời điểm khai giảng năm học

(Thực hiện theo Thông tư số: 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009)

 

1 - Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học năm học 2011 – 2012:

1.1 Học phí (Thực hiện theo Nghị định số 49/NĐ – CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

+ Cao đẳng chính quy:

-         Ngành Kinh tế - Kế toán: 284.000đ/sinh viên/tháng, dự kiến cho cả khoá học: 10.080.000đ/khoá học.

-         Ngành còn lại: 316.000đ/sinh viên/tháng, dự kiến cho cả khoá học: 11.520.000đ/khoá học.

+ Trung cấp chính quy:

-         Ngành kinh tế - Kế toán: 248.000đ/sinh viên/tháng, dự kiến cho cả khoá học: 5.420.000đ/khoá học.

-         Ngành còn lại: 276.000đ/sinh viên/tháng, dự kiến cho cả khoá học: 6.120.000đ/khoá học.

+ Cao đẳng nghề:

-         Ngành kinh tế - Kế toán: 260.000đ/sinh viên/tháng, dự kiến cho cả khoá học: 8.100.000đ/khoá học.

-         Ngành còn lại: 400.000đ/sinh viên/tháng, dự kiến cho cả khoá học: 12.600.000đ/khoá học.

+ Trung cấp nghề:

-         Ngành kinh tế - Kế toán: 240.000đ/sinh viên/tháng, dự kiến cho cả khoá học: 4.900.000đ/khoá học.

-         Ngành còn lại: 350.000đ/sinh viên/tháng, dự kiến cho cả khoá học: 7.100.000đ/khoá học.

-         Các loại hình đào tạo theo phương thức không chính quy thu theo Thông tư số 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001.

1.2 Lệ phí và các khoản thu khác:

-         Phí huấn luyện an toàn cơ bản thực hiện theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế - IMO: 1.000.000đ/HSSV/khoá học.

-         Phí nộp hồ sơ dự tuyển: 50.000đ/SV (Hệ cao đẳng chính quy).

-         Phí nộp hồ sơ thi tuyển: 30.000đ/SV (Hệ cao đẳng chính quy).

-         Phí xét tuyển: 30.000đ/HS (Cao đẳng nghề, Hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề).

-         Phí nội trú KTX: 80.000đ/người/tháng (Công trình vệ sinh khép kín, không bao gồm tiền điện nước).

1.3 Thực hiện chính sách học bổng: Những HSSV có có học lực khá, giỏi được cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

2 – Các nguồn thu khác của nhà trường

2.1 Thực hiện năm 2010:

+ Thu từ hợp đồng đào tạo huấn luyện chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, sỹ quan, chứng chỉ ngắn hạn khác: 20.872.000.000đ 

+ Thu các hoạt động vận tải hàng hoá, tư vấn, môi giới xuất khẩu thuyền viên và các hoạt động dịch vụ khác :    13.048.000.000đ

2.2 Ước thực hiện năm 2011:

+ Thu từ hợp đồng đào tạo huấn luyện chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, sỹ quan, chứng chỉ ngắn hạn khác: 17.600.000.000đ 

+ Thu các hoạt động vận tải hàng hoá, tư vấn, môi giới xuất khẩu thuyền viên và các hoạt động dịch vụ khác :  12.370.000.000đ

3 – NSNN cấp năm 2011:                       

-         Chi tiêu thường xuyên:                                  8.864.000.000đ

(Trong đó giảm dự toán do tiết kiệm chi: 194.000.000 đồng)

-         Chi sự nghiệp NCKH:                                   2.500.000.000đ

-         Chi CTMTQG:                                                  500.000.000đ

-         Chi An toàn giao thông:                                   400.000.000đ

-         Chi chống xuống cấp:                                    6.570.000.000đ

-         Chi ĐTXDCB:                                               9.000.000.000đ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

 

         (Đã ký)

 

   Phan Văn Tại


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal