Khoa - xưởng > Khoa Cơ khí
Tổ chức nhân sự Khoa Cơ Khí (09/02/2015)


Ths. Lê Đức Tuấn

Chức vụ: Trưởng khoa


TS. Nguyễn Đức Ca

Chức vụ: Phó trưởng khoa


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA CƠ KHÍ

(Kèm theo Quyết định số 438/QĐ-CĐHHI ngày 15/8/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường)

 1. Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc nghiên cứu, xây dựng và lập kế hoạch tiến độ giảng dạy của Khoa  trên cơ sở nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của nhà trường;

- Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo; quản lý giáo viên, giảng viên; học sinh, sinh viên trong Khoa xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên trong Khoa phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1 Thực hiện kế hoạch giảng dạy:

- Xây dựng kế hoạch giáo viên, giảng viên;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo kỳ, năm học;

- Giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên, giáo viên;

- Tổ chức kiểm tra đánh giá HSSV kết thúc học phần, tốt nghiệp.

2.2 Quản lý và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên:

- Quản lý, phân công giáo viên, giảng viên giảng dạy và tham gia các hoạt động đào tạo;

- Kiểm tra toàn diện giáo viên, giảng viên do đơn vị quản lý;

- Dự giờ, đánh giá giáo viên, giảng viên;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, giảng viên: học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; tổ chức cho giáo viên, giảng viên đi tham quan thực tế sản xuất;

- Đề xuất khen thưởng và kỷ luật giáo viên, giảng viên.

2.3. Quản lý giáo dục HSSV:

- Quản lý HSSV đang học tại Khoa;

- Kiểm tra việc chấp hành quy chế học tập, rèn luyện của HSSV;

- Đề xuất khen thưởng và kỷ luật HSSV;

- Phân công và giám sát công tác giáo viên chủ nhiệm;

2.4. Hướng dẫn và quản lý HSSV thực tập:

- Liên hệ nơi thực tập cho HSSV;

- Hướng dẫn và quản lý HSSV thực tập;

- Tổ chức đánh giá, sát hạch kết quả thực tập của HSSV.

2.5. Quản lý kết quả học tập của HSSV

- Kiểm soát, lưu giữ bài thi của HSSV;

- Thống kê kết quả học tập của HSSV trong Khoa;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo về việc soát xét kết quả học tập của HSSV theo từng kỳ, năm học và khóa học;

- Lưu giữ kết quả học tập;

- Tổ chức học bù, thi lại theo kế hoạch chung của toàn trường.

2.6. Nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, mô hình học cụ phục vụ giảng dạy.

- Lập kế hoạch và phân công giáo viên đăng ký đề tài NCKH, viết giáo trình và các nhiệm vụ khoa học phục vụ công tác giảng dạy và học tập, ứng dụng khoa học công nghệ theo từng năm học;

- Lập kế hoạch và phân công giáo viên làm mô hình, học cụ phục vụ giảng dạy;

- Tổ chức soát xét chương trình đào tạo, đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xã hội;

- Cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2.7. Quản lý và khai thác tài sản được giao.

- Quản lý tài sản được giao;

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản được giao;

- Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng các tài sản được giao;

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Quyền hạn:

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo được giao; chủ động sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

- Được quyền tham gia, đề xuất, xét khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV, giảng viên trực thuộc khoa quản lý, ủy viên Hội đồng đào tạo của nhà trường.

4. Tổ chức bộ máy của Khoa:

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm:

- 01 Trưởng khoa;

- 03 Tổ trực thuộc khoa;

  + Tổ Cơ sở ngành
  + Tổ Sửa chữa máy tàu thủy
  + Tổ Vỏ tàu thủy
Các cán bộ, giảng viên của Khoa là những cán bộ, giảng viên cơ hữu của của Nhà trường. Trường hợp giảng viên thiếu, cần tuyển mới hoặc bổ sung giảng viên thỉnh giảng, Trưởng khoa báo cáo bằng văn bản, trình Hiệu trưởng quyết định, ký hợp đồng lao động.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal