Thông báo chung
THÔNG BÁO: Khai thác thư viện sách, thư viện điện tử (02/04/2013)
CỤC HÀNG HẢI VIÊ%3ḅT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI  I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

CỤC HÀNG HẢI VIÊ%3ḅT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI  I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:        /CĐHH I-TB-ĐT                             Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO

Khai thác thư viện sách, thư viện điện tử

         

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.

Sau thời gian được Nhà trường đầu tư, nâng cấp thư viện sách truyền thống và thư viện điện tử. Đến nay, toàn bộ thư viện đã đi vào hoạt động.

Phòng đào tạo thông báo đến cán bộ, giảng viên, học sinh- sinh viên trong trường biết và đến khai thác nguồn tài liệu này để phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học.

Thư viện được bố trí ở tầng 2 nhà A1 với tổng diện tích hơn 250m2 chia làm 2 phòng: phòng đọc sách và kho sách, phòng thư viện điện tử.

1. Thư viện sách truyền thống

Thư viện hiện có 1.020 đầu sách với số lượng 7.018 cuốn sách gồm các loại sách giáo trình, tham khảo, sách nghiệp vụ, tạp chí (14 loại) hết sức phong phú, đa dạng và đều đảm bảo chất lượng, số lượng cụ thể theo bảng tổng hợp sau:

(Số liệu có đến ngày 28/02/2013)

Stt

Ngành

Số đầu sách

Số lượng

Ghi chú

  1.  

Điều khiển tàu biển

84

1.624

  1.  

Tin học

28

325

  1.  

Vận hành máy và TK SC máy

78

944

  1.  

CNĐM và SC thân tàu thuỷ (vỏ)

62

421

  1.  

Điện, điện tử

87

750

  1.  

Kinh tế và kế toán

267

575

  1.  

Cơ sở

33

368

  1.  

Chính trị và pháp luật

17

310

  1.  

Tiếng Anh

76

343

10. 

Thể chất và quốc phòng

4

41

11. 

Môn học chung

15

142

12. 

Công ước

65

306

13. 

Tham khảo, Văn học

204

869

 

Cộng

1.020

7.018

2. Thư viện điện tử

Thư viện điện tử bao gồm 01 máy chủ và 45 máy tính, mỗi máy tính được bố trí thuận lợi cho việc tra cứu thông tin theo phần mềm thư viện điện tử tiên tiến OPAC. Toàn bộ máy tính được kết nối Internet.

Thời gian mở cửa: Sáng từ 7h30 đến 11h00; chiều từ 11h30 đến 16h30 (Từ thứ hai đến thứ sáu, chiều thứ 6 từ 15h30 Thư viện làm công tác nghiệp vụ).

         

Nơi nhận:

-    BGH: để báo cáo;

-    Các đơn vị;

-    Lưu ĐT, TV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lương Quang TrungBạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal