Thông báo chung
Thông báo: Kế hoạch thi lại tốt nghiệp (10/10/2013)
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2013

  KẾ HOẠCH THI LẠI TỐT NGHIỆP

       Theo quyết định của Hội đồng thi lại tốt nghiệp cho học sinh-sinh viên các hệ CĐCQ, TCCN, CĐN và TCN các khóa.

          Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi lại như sau:      

             1. Lịch thi 

TT

Lớp

Thi C.trị

Thi LTTH

Thi THTH

Phòng thi

  1.  

CĐCQ

07.30      16/10

07.30      17/10

13.00     17/10

HT A3

  1.  

LTCĐ

07.30      16/10

07.30      17/10

13.00     17/10

HT A3

  1.  

TCCN

07.30      16/10

07.30      17/10

13.00     17/10

HT A3

  1.  

CĐN

07.30      16/10

07.30      17/10

13.00     17/10

HT A3

  1.  

TCN

07.30      16/10

07.30      17/10

13.00     17/10

HT A3

         2. Phòng thi

2.1 Chính trị + LTHH: theo cột phòng thi

2.2 Thực hành tổng hợp:

          - Khoa ĐKTB: Phòng TH thuyền nghệ

          - Khoa KTM: Tại Xưởng

          - Khoa Cơ khí: Sửa chữa máy: P TH Xưởng

          - Khoa Điện: Phòng TH điện – Xưởng

          - Tin học: Phòng TH Tin 

                                                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                      

 

                                                                                                              Lương Quang Trung


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal