Thông báo chung
Theo báo mức thu học phí theo tín chỉ hệ Liên thông Cao đẳng năm học 2020 - 2021 (10/03/2021)Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal