Đào tạo > Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU 44TCL1 và L4, KTDN1, 44KTB, 45KTB, (01/09/2017)
THỜI KHÓA BIỂU 44TCL1 và L4, KTDN1, 44KTB, 45KTB,


Tài liệu đính kèm: 20170901_TKB-Thanh Hóa 2017-2018.xlsx
Tài liệu đính kèm: 20170901_TKB Thủy Nguyên.xlsx
Tài liệu đính kèm: 20170901_TKB- Hải An 2017-2018.xlsx
Tài liệu đính kèm: 20170901_TKB- An Dương 2017-2018.xlsx


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal