Đào tạo > Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU KỲ I- NĂM HỌC 2016-2017 (11/07/2016)Tài liệu đính kèm: 20160728_TKB42CĐNL (1).xlsx
Tài liệu đính kèm: 20160728_4. TKB K42-43 CDNM.doc
Tài liệu đính kèm: 20160712_TKB43CĐ-2016-2017 .xls
Tài liệu đính kèm: 20160712_TKB 44CĐ 2016-2017 GĐ 1 (1).xls
Tài liệu đính kèm: 20160712_TKB42CĐ- 2016-2017 (1).xls


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal