Đào tạo > Thông báo
Thông báo kết luận cuộc họp khối đào tạo tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2016 (02/06/2016)Tài liệu đính kèm: 20160602_thong bao 07 ĐT.pdf


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal