Thông báo chung
Thông báo: KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 40 CĐCQ (16/06/2015)
...

TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 05/KH-ĐT                              Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 40 CĐCQ

 

1. Khai mạc thi:

          - 06.30 Thứ 2 ngày 22/6/2015- Sân trường

            - Thành phần: Tất cả sinh viên 31 lớp khóa 40 CĐCQ; Giáo viên coi thi môn chính trị và thành viên Hội đồng thi TN.

2. Lịch thi:

TT

Lớp

Thi THTH

Thi C.trị

Thi LTTH

Phòng thi

   1.   

40 CĐL1

07.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

301

   2.   

40 CĐL2

13.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

302

   3.   

40 CĐL3

07.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

303

   4.   

40 CĐL4

13.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

304

   5.   

40 CĐL5

07.00        24/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

302

   6.   

40 CĐL6

13.00        24/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

305

   7.   

40 CĐM1

07.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

306

   8.   

40 CĐM2

13.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

307

   9.   

40 CĐM3

07.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

308

10. 

40 CĐM4

13.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

307

11. 

40 CĐĐ1

07.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

402

12. 

40 CĐĐ2

13.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

403

13. 

40 CĐĐ3

07.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

404

14. 

40 CĐĐ4

13.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

406

15. 

40 CĐV1

07.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

407

16. 

40 CĐSC1

07.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

408

17. 

40 CĐSC2

13.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

408

18. 

40 CĐSC3

07.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

407

19. 

40 CĐSC4

13.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

A1

20. 

40 CĐKT1

07.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

103

21. 

40 CĐKT2

13.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

104

22. 

40 CĐKT3

07.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

105

23. 

40 CĐKT4

13.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

201

24. 

40 CĐKT5

07.00        24/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

202

25. 

40 CĐKT6

13.00        24/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

203

26. 

40 CĐKT7

07.00        25/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

204

27. 

40 CĐKT8

13.00        25/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

205

28. 

40 CĐKT9

07.00        26/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

206

29. 

40 CĐKT10

13.00        26/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

207

30. 

40 CĐTin 1

07.00        18/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

A2

31. 

40 CĐTin 2

07.00        19/6 

08.00         22/6

07.30        23/6

A3

3. Phòng thi

3.1 Chính trị + LTHH: theo cột phòng thi (Vỏ thi LTTH: Xưởng)

3.2 Thực hành tổng hợp:

      - Khoa ĐKTB: Phòng TH thuyền nghệ; Khoa KTM: PTH tại Xưởng

      - Khoa Cơ khí, Điện: SCM và Điện: P TH Xưởng ; Khoa Kinh tế: 103, Tin học: 105.

                                                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO

 

   (Đã ký)

 

 

   Lương Quang Trung


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal