Thông báo chung
Thông báo hiệu lực sửa đổi Công ước STCW 78 (25/09/2011)
Bộ GTVT nhận được Văn bản số 21/VP-IMO ngày 4/8/2011 của Ban Thư ký IMO kèm theo Công hàm của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) số A1/V/5.02 (NV.3) ngày...


Bộ GTVT nhận được Văn bản số 21/VP-IMO ngày 4/8/2011 của Ban Thư ký IMO kèm theo Công hàm của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) số A1/V/5.02 (NV.3) ngày 25/7/2011, trong đó thông báo sửa đổi Manila đối với Phụ lục của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW1978) và Bộ luật về huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW Code) đã đạt điều kiện có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2012.

Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi để biết và phối hợp triển khai thực hiện.

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal