Đào tạo > Ba công khai
Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2012-2013 (29/11/2012)
Ấn Download để tải nội dung báo cáo: Download BÁO CÁO   Kính gửi: Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Ấn Download để tải nội dung báo cáo: Download

BÁO CÁO


 

Kính gửi: Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học. Trường Cao đẳng Hàng hải I đang đào tạo các hệ Cao đẳng chính quy, Trung cấp chuyên nghiệp nên các Biểu mẫu số 18 và 19 của Trung cấp chuyên nghiệp về Công khai cơ sở vật chất năm học 2012 - 2013, Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2012 - 2013 trùng với Biểu mẫu số 22 và 23. Nhà trường xin báo cáo theo các biểu mẫu sau:

1. Biểu mẫu số 16: Công khai cam kết chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013.

2. Biểu mẫu số 17: Công khai thông tin chất lượng thực tế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013.

3. Biểu mẫu số 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo cao đẳng năm học 2012 - 2013.

4. Biểu mẫu số 21: Công khai chất lượng thực tế đào tạo cao đẳng năm học 2012 - 2013.

5. Biểu mẫu số 22: Công khai cơ sở vật chất năm học 2012 - 2013.

6. Biểu mẫu số 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2012- 2013.

7. Biểu mẫu s 24: Công khai tài chính năm học 2012 - 2013.

* Biểu tổng hợp: Một số thông tin công khai năm học 2012 - 2013.

 Trường Cao đẳng Hàng hải I xin báo cáo Bộ các nội dung công khai mà Nhà trường đã thực hiện. Các thông tin này đã được đăng tải trên trang Website của Nhà trường.

 Trường Cao đẳng Hàng hải I xin trân trọng cảm ơn.

                 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Vụ Kế hoạch-Tài chính;                                                       

- Website của Trường; (Đã ký)

- Lưu VT, ĐT&CTHSSV.

                                  

                                                                                        Phan Văn Tại


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal