Thông báo chung
Thông báo: V/v Tổ chức thi lại Tốt nghiệp (28/07/2013)
...

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/CĐHH I-ĐT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp


Kính gửi: Các đơn vị khối đào tạo trong Nhà trường

Căn cứ vào Quy định đào tạo các hệ: Cao đẳng chính quy, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề;

Căn cứ vào số lượng học sinh sinh viên thi trượt tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp;

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo thông báo:

1. Đối tượng được dự thi lại tốt nghiệp

Học sinh, sinh viên tất cả các hệ: Cao đẳng chính quy, Liên thông cao đẳng chính quy, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Liên thông cao đẳng nghề và Trung cấp nghề thi trượt tốt nghiệp hoặc chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

2. Thủ tục dự thi lại

2.1 Đối với học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

- Làm đơn đề nghị học lại, thi lại các môn học chưa đạt và thi lại tốt nghiệp (có xác nhận của địa phương) gửi về phòng Đào tạo;

- Các khoa chuyên môn sẽ tổ chức học bù, học lại và thi lại những môn học chưa đạt, thời gian hoàn thành trước 05/10/2013.

2.2 Đối với những học sinh, sinh viên thi trượt tốt nghiệp

Làm đơn đề nghị thi lại tốt nghiệp (có xác nhận của địa phương) gửi về phòng Đào tạo.

3. Thời gian thi lại tốt nghiệp

Thời gian thi lại tốt nghiệp dự kiến vào 11/10, 12/10 và 13/10/2013.

            Đề nghị các khoa chuyên môn, các đơn vị liên quan thông báo cho học sinh sinh viên thuộc đơn vị mình biết và thực hiện.

          Chi tiết xem tại Website của Nhà trường www.cdhh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo, điện thoại 0313.766.739

Nơi nhận:

- Phó HT Vũ Văn Dũng (Để báo cáo)

-Các đơn vị ĐT trong nhà trường;

-Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


(Đã ký)


Lương Quang Trung



Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal