Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I hoàn thành chỉnh sửa chương trình đạo tạo và biên soạn giáo trình các hệ chuyên ngành hàng hải phù hợp Công ước STCW78/2010 (01/02/2015)
Thực hiện triển khai Công ước STCW78/2010 năm 2014, ngay từ quý I, Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tiến hành trình duyệt các nội dung cần thực hiện trong...


Thực hiện triển khai Công ước STCW78/2010 năm 2014, ngay từ quý I, Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tiến hành trình duyệt các nội dung cần thực hiện trong năm 2014. Ngay sau khi được phê duyệt kế hoạch, tại Quyết định số 284/QĐ-CHHVN ngày 13/5/2014 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nhà trường đã thực hiện hội thảo, triển khai việc chỉnh sửa các chương trình đào tạo các hệ, giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình các ngành hàng hải (Điều khiển tàu biển, Khai thác Máy tàu biển và Điện tàu thuỷ).

Đến nay, các công việc liên quan đến triển khai Công ước STCW78/2010 đều hoàn thành với chất lượng tốt:

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Chương trình đào tạo chuyên ngành hàng hải (Điều khiển tàu biển, Khai thác Máy tàu biển, Điện tàu thuỷ) của 05 hệ (Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề) phù hợp, đáp ứng việc cập nhật kiến thức cho người học theo yêu cầu của Công ước STCW78/2010;

- Biên soạn, thẩm định 34 giáo trình các chuyên ngành hàng hải cho hệ cao đẳng, gồm: Điều khiển tàu biển: 13 giáo trình cho 43 tín chỉ, gần 1.500 trang; Khai thác Máy tàu biển: 13 giáo trình cho 32 tín chỉ, gần 1.100 trang và Điện tàu thuỷ cho 08 giáo trình cho 20 tín chỉ với gần 700 trang.

Cùng với các hoạt động triển khai Công ước đã được thực hiện từ năm 2012 và 2013, các hoạt động này đã góp phần để Công ước SCTW78/2010 đi vào từng hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên của nhà trường. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện thuyền viên, khẳng định uy tín của nhà trường trong lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải, nhà trường cần có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật và huấn luyện thường xuyên cho các giảng viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ hỏi thi, giám khảo. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp về trình độ thuyền viên, từ đó có định hướng cải tiến, sửa đổi Chương trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với công việc thực tế của thuyền viên, phù hợp với yêu cầu của Công ước STCW78/2010.

 Tin từ Phòng QHQT&KHCN – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal