Thông báo chung
Tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (05/10/2011)
Số tư liệu: 6623/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành: 04-10-2011 Tệp đính kèm: ...

Số tư liệu: 6623/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành: 04-10-2011
Tệp đính kèm: 6623KHCN.rar

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, cao đẳng   

             Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm những ý tưởng mới hoặc giải pháp cụ thể có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sinh viên các đại học, trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước (có phụ lục đính kèm theo).  

           Cuộc thi sẽ là sân chơi khoa học, trí tuệ và bổ ích góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học đối với các em sinh viên. Đây là cơ hội để các em phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm góp phần cùng cộng đồng tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

          Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, cao đẳng  tạo điều kiện và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của đơn vị để các em sinh viên tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt.

Nơi gửi:
- Như trên;
-TTr. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.

 
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

 
Nguyễn Phúc Khanh
 

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal