Thông báo chung
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 012T/12TB (10/04/2012)
Thông báo kỹ thuật 012TI/12TB yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 ngày 03/12/2012 của IMO về "Danh mục các địa chỉ...

Thông báo kỹ thuật 012TI/12TB yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 ngày 03/12/2012 của IMO về "Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển".

VR đề nghị các chủ tàu/công ty quản lý tàu cập nhật Thông tư nói trên vào Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu (SOPEP) hoặc Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm biển do dầu /chất lỏng độc (SMPEP) của tàu.

Thông tin chi tiết Thông báo 012TI/12TB, xin mời xem tại đây.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal