Thông báo chung
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 050T/11TB (27/12/2011)
Thông báo kỹ thuật số 050TI/11TB thông báo về Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 31/12/2011 của IMO về "Danh mục các địa chỉ liên hệ của...

Thông báo kỹ thuật số 050TI/11TB thông báo về Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 31/12/2011 của IMO về "Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồn cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển".

VR đề nghị các chủ tàu/ công ty quản lý tàu cập nhật Thông tư nói trên vào Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu (SOPEP) hoặc Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm biển do dầu/ chất lỏng độc (SMPEP) của tàu.

Thông tin chi tiết thông báo 050TI/11TB, xin mời xem tại đây


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal