Thông báo chung
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với các trường ĐH, CĐ (19/12/2011)
Số tư liệu: 8292/BGDĐT-TTr Ngày ban hành: 09-12-2011 Tệp đính kèm: ...

Số tư liệu: 8292/BGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 09-12-2011
Tệp đính kèm: 8292TTr.doc

Kính gửi:

Các đại học, học viện;
Trư­ờng đại học, cao đẳng

Nhằm tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Căn cứ Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 - 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (BG&ĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 -2012 đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) như sau:

I. Củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng kế hoạch thanh tra

1. Các cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để thành lập tổ chức thanh tra, cử cán bộ làm công tác thanh tra theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học. Cán bộ được lựa chọn làm công tác thanh tra phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

2. Tổ chức quán triệt Luật Thanh tra năm 2010, Luật Giáo dục năm 2009, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra trong ngành giáo dục. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan thanh tra cấp trên tổ chức.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal