Thông báo chung
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 047T/11TB (08/12/2011)
Nội dung Thông báo về việc "Thử hàng năm bắt buộc đối với Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) theo quy định V/18.9 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết...

Nội dung Thông báo về việc "Thử hàng năm bắt buộc đối với Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) theo quy định V/18.9 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.308(88)".

Tại khóa họp thứ 88 (tháng 12 năm 2010), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.308(88) sửa đổi, bổ sung một số quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS).

Yêu cầu bắt buộc về thử hàng năm hệ thống nhận dạng tư động lắp đặt trên tàu, Nghị quyết MSC.308(88) quy định như sau: "Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) phải được thử hàng năm. Việc thử này phải được thực hiện bởi nhân viên kiểm tra được công nhận hoặc cơ sở dịnh vụ hay cơ sở thử nghiệm được công nhận. Việc thử phải xác nhận sự cài đặt chính xác các thông tin tĩnh của tàu; sự trao đổi số liệu chính xác với các cảm biến liên kết, cũng như thẩm tra chức năng vô tuyến điện thích hợp thông qua việc đo tần số vô tuyến điện và thử phát tín hiệu, ví dụ sử dụng dịch vụ giao thông tàu (VTS). Bản sao báo cáo thử phải được lưu trữ trên tàu".

Nghị quyết MSC.308(88) có hiệu lực từ ngày 01/07/2012.

Thông tin chi tiết thông báo 047TI/11TB, xin mời xem tại đây


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal