Thông báo chung
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 049T/11TB (26/12/2011)
Thông báo kỹ thuật số 049TI/11TB thông báo về Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca...

Thông báo kỹ thuật số 049TI/11TB thông báo về Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW) năm 1978 có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

Bổ sung, sửa đổi Manila năm 2010 của công ước STCW nhằm mục đích đưa ra các tiêu chuẩn toàn cầu cần thiết phục vụ cho việc huấn luyện và cấp phép đối với thuyền viên, đảm bảo cho họ có đủ khả năng vận hành tàu biển với công nghệ tiên tiến của tương lai.

Các thay đổi quan trọng đối với mỗi chương của Công ước và Bộ luật STCW bao gồm:

 • Các biện pháp cải tiến nhằm ngăn ngừa sự không trung thực liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo yêu cầu cho thuyền viên, và tăng cường quá trình đánh giá (giám sát việc tuân thủ Công ước của các thành viên);
 • Các yêu cầu sửa đổi về số giờ làm việc và số giờ nghỉ đối với thuyền viên;
 • Các yêu cầu mới liên quan đến việc ngăn ngừa sự lạm dụng ma tuý và đồ uống có cồn;
 • Các tiêu chuẩn cập nhật liên quan đến điều kiện sức khoẻ của thuyền viên;
 • Các yêu cầu mới về cấp chứng chỉ cho thuyền viên lành nghề;
 • Các yêu cầu mới về huấn luyện liên quan đến công nghệ hiện đại, ví dụ như hệ thông tin và hải đồ điện tử (ECDIS);
 • Các yêu cầu mới về huấn luyện nhận thức liên quan đến môi trường biển;
 • Các yêu cầu mới về huấn luyện đối với vai trò lãnh đạo và làm việc theo nhóm;
 • Các yêu cầu về huấn luyện và chứng nhận mới đối với sỹ quan kỹ thuật điện tàu;
 • Cập nhật các yêu cầu về khả năng chuyên môn đối với những người làm việc trên tất cả các loại tàu chở hàng lỏng (tàu chở dầu, tàu chở hóa chất và tàu chở khí hóa lỏng), bao gồm các yêu cầu mới cho những người làm việc trên tàu chở khí hoá lỏng;
 • Các yêu cầu mới về huấn luyện an ninh, cũng như các quy định nhằm mục đích đảm bảo thuyền viên được huấn luyện đầy đủ để có thể đối phó trong trường hợp tàu của họ bị cướp biển tấn công;
 • Giới thiệu công nghệ huấn luyện hiện đại, bao gồm học từ xa và học dựa trên website;
 • Hướng dẫn huấn luyện mới cho những người làm việc trên tàu hoạt động tại vùng nước thuộc các cực của trái đất;
 • Hướng dẫn huấn luyện mới cho những người vận hành hệ thống định vị động (DPS);

Thông tin chi tiết thông báo 049TI/11TB, xin mời xem tại đây.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal