Thông báo chung
Thông báo: Thủ tục cấp GCNKNCN thủy thủ, thợ máy trực ca (10/07/2012)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI  I                 PHÒNG ĐÀO TẠO ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI  I

                PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 11/TB-ĐT                                                                 Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Thủ tục cấp GCNKNCN thủy thủ, thợ máy trực ca

 

Hiện nay, phòng Đào tạo đang hoàn thiện hồ sơ của sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa 37 ngành Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển đã đăng ký với phòng Đào tạo để trình Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn: Thủy thủ trực ca và Thợ máy trực ca.

Theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ giao thông vận tải quy định tại Mục 5; Điều 49; Khoản 2, bộ hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp GCNKNCM của Nhà trường;

b) Quyết định tốt nghiệp của Nhà trường;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định;

d) Hai ảnh màu, cỡ 3x4 cm, kiểu chứng minh nhân dân chụp trong vòng 06 tháng.

            Những văn bản theo quy định tại điểm a; b Nhà trường đã hoàn thiện, ảnh sinh viên đã nộp, còn Giấy chứng nhận sức khỏe phải theo Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam”

Phòng Đào tạo đề nghị những sinh viên đã đăng ký với phòng Đào tạo lấy mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe trên trang Website của nhà trường: www.cdhh.edu.vn đến khám tại các bệnh viện từ cấp Quận, Huyện trở lên và gửi ngay về phòng Đào tạo để kịp hoàn thành thủ tục và được cấp GCNKNCM sớm. Cần biết thêm thông tin, sinh viên liên hệ: Thầy Đinh Như Hải - phòng  Đào tạo, điện thoại: 0912811614 hoặc 0313.766739.

Đề nghị khoa Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển thông báo cho sinh viên khóa 37 đã tốt nghiệp thực hiện theo thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- P.Hiệu trưởng: để báo cáo;

- Các Khoa, Tổ môn;

- Lưu ĐT.

                     TRƯỞNG PHÒNG

 

                                  (đã ký)

 

                    Lương Quang Trung

 Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên  tải tại đây


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal