Tin tức chung
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 9, Khóa XI  (19/09/2014)
                        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị...

       
       
        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Hải An đã truyền đạt với hội nghị những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ chín (khóa XI). Trong đó chú trọng quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và một số định hướng, chủ trương chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thông qua hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của những vấn đề trong Nghị quyết 33-NQ/TW và những điểm mới trong quy chế bầu cử trong Đảng.


        Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Tại - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh lại những nội dung nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Đồng thời, thầy Hiệu trưởng cũng yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên với vị trí công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công tác giáo dục, đào tạo xây dựng môi trường văn hóa trường học, cùng với Đảng ủy, Ban giám hiệu tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Bên cạnh đó cũng cần tập trung nghiên cứu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020./.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal