Tin tức chung
Giải quyết những khó khăn của Thuyền viên trong đại dịch COVID-19 (23/12/2021)


Tại phiên họp thứ 32, Hội đồng Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua một nghị quyết về hành động toàn diện để giải quyết những khó khăn của thuyền viên trong đại dịch COVID-19.

Hội đồng đã thông qua một nghị quyết đề ra các mục tiêu và tham vọng của IMO liên quan đến xây dựng năng lực trong thập kỷ hiện tại

Kỳ họp thứ 32 của Hội đồng IMO (A32) từ ngày 06 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, Hội đồng đã thông qua một nghị quyết về hành động toàn diện để giải quyết những khó khăn của thuyền viên trong đại dịch COVID-19, củng cố các vấn đề liên quan đến thay đổi thuyền viên, tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, công nhận “lao động chủ chốt” và sự ưu tiên của thuyền viên đối với việc tiêm chủng COVID-19.

Nghị quyết kêu gọi các Quốc gia thành viên:

  • Coi thuyền thuyền viên là ʺlao động chủ chốtʺ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rời bờ và di chuyển qua biên giới an toàn và không bị cản trở, đồng thời công nhận các tài liệu liên quan của họ cho mục đích này;
  • Xem xét việc thực hiện khung khuyến nghị của Ngành để đảm bảo việc thay đổi và đi lại của thuyền viên an toàn trong đại dịch vi-rút Corona (COVID-19);
  • Ưu tiên tiêm chủng cho các thuyền viên, trong chừng mực có thể, trong các chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia; 
  • Xem xét việc miễn cho thuyền viên bất kỳ chính sách quốc gia nào yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng COVID-19 như một điều kiện để nhập cảnh, có tính đến việc thuyền viên phải được coi là ʺlao động chủ chốtʺ và họ thường xuyên đi lại qua biên giới;
  • Cung cấp cho thuyền viên cơ hội tiếp cận ngay với dịch vụ chăm sóc y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán y tế của thuyền viên cần được chăm sóc y tế khẩn cấp khi không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết trên tàu hoặc tại cảng đến.

Hội đồng cũng thông qua chương trình làm việc và ngân sách của Tổ chức, bầu ra Hội đồng IMO nhiệm kỳ 2022-2023 và thông qua một số nghị quyết quan trọng, bao gồm các nghị quyết về ngăn chặn và trấn áp cướp biển ở Vịnh Guinea, nâng cao năng lực, an toàn tàu cá và phòng chống gian lận đăng ký và các hành vi gian lận khác.    

Ngăn ngừa và trừng trị cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền và hoạt động bất hợp pháp ở Vịnh Guinea 

Hội đồng đã thông qua một Nghị quyết cập nhật về ngăn ngừa và trừng trị cướp biển và cướp có vũ trang đối với tàu và hoạt động bất hợp pháp ở Vịnh Guinea (để cập nhật nghị quyết A.1069 (28) của Hội đồng IMO). 

Nghị quyết thừa nhận những lo ngại nghiêm trọng về an toàn và an ninh của ngành và cộng đồng người đi biển do hậu quả của các cuộc tấn công nhằm vào các tàu đang hành trình trong Vịnh Guinea và mối nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng cũng như rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn hàng hải và môi trường bị cướp biển tấn công, những tên cướp có vũ trang và những tên tội phạm khác có thể gây ra.

Ghi nhận những nỗ lực của các quốc gia trong khu vực cũng như các cơ quan khác, nghị quyết kêu gọi các Chính phủ hợp tác và hỗ trợ các Quốc gia trong Vịnh Guinea phát triển năng lực quốc gia và khu vực của mình để cải thiện quản trị hàng hải tại các vùng biển thuộc quyền tài phán của họ; ngăn chặn cướp biển, cướp có vũ trang đối với tàu và các hoạt động hàng hải bất hợp pháp khác phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Các chính phủ được khuyến khích hỗ trợ các Quốc gia xây dựng năng lực để can thiệp và đưa ra công lý những kẻ phạm tội. Sự hỗ trợ đó có thể bao gồm việc tăng cường các khuôn khổ pháp lý, bao gồm luật chống vi phạm bản quyền và các quy định thực thi; việc đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật hàng hải quốc gia; thúc đẩy các thủ tục phối hợp và hợp tác chống vi phạm bản quyền và thực thi pháp luật giữa và giữa các Quốc gia, khu vực, tổ chức và ngành; và chia sẻ thông tin

Có hiệu lực và thực hiện Thỏa thuận Cape Town 2012 về an toàn tàu cá

Nghị quyết được thông qua kêu gọi các Chính phủ chưa trở thành thành viên của Thỏa thuận Cape Town 2012 về an toàn tàu cá xem xét thực hiện điều này trước ngày 11 tháng 10 năm 2022, kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận được thông qua. 

Ngày phản ánh cam kết của các Quốc gia đã ký tuyên bố tại Hội nghị Torremolinos năm 2019. 

Nghị quyết ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các Quốc gia Thành viên, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc  (FAO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức từ thiện Pew để hỗ trợ các cuộc hội thảo và hội thảo trên web cấp khu vực và quốc gia, đã được tổ chức ở tất cả các khu vực trên toàn cầu kể từ năm 2014, về việc thực hiện và phê chuẩn Thỏa thuận, bao gồm các hội thảo trên web được tổ chức trong giai đoạn 2020-2021.   

Thập kỷ xây dựng năng lực 2021-2030

Hội đồng đã thông qua một nghị quyết đề ra các mục tiêu và tham vọng của Tổ chức liên quan đến xây dựng năng lực trong thập kỷ hiện tại, thông qua Chiến lược Thập kỷ Xây dựng Năng lực 2021-2030. Chiến lược nhằm hỗ trợ các Quốc gia Thành viên trong việc thông qua, thực hiện và tăng cường tuân thủ các công cụ IMO.

Chiến lược sẽ giải quyết các nhu cầu của các Quốc gia Thành viên bao gồm các vấn đề được xác định thông qua Đề án Kiểm toán Nhà nước Thành viên IMO (IMSAS); và đạt được các khía cạnh hàng hải trong Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), thông qua việc tập trung hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chính sách và chiến lược hàng hải quốc gia mạnh mẽ dựa trên việc khai thác toàn bộ tiềm năng của các nền kinh tế hàng hải.

Chiến lược bao gồm: tuyên bố sứ mệnh; tầm nhìn chiến lược; các nguyên tắc bao trùm cho Chiến lược xây dựng năng lực Thập kỷ 2021-2030; và bốn luồng công việc đặt ra các lĩnh vực trọng tâm chiến lược cụ thể cho giai đoạn 2021-2030:

1. Cải tổ và hợp lý hóa tổ chức nội bộ của IMO để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật; 

2. Hỗ trợ các Quốc gia Thành viên trong việc phát triển hàng hải; 

3. Tăng cường Đề án Văn phòng Đại diện Khu vực (RPO); 

4. Củng cố mạng lưới đào tạo và phát triển toàn cầu.

Ngăn ngừa và trừng trị hành vi gian dối, đăng ký gian lận và các hành vi gian lận khác trong lĩnh vực hàng hải 

Nghị quyết được thông qua khuyến khích các Chính phủ xem xét các quy định trong luật quốc gia của họ liên quan đến việc ngăn ngừa và trừng phạt mọi hình thức gian lận hàng hải và thực hiện các bổ sung hoặc cải tiến như vậy, liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm giải trình, nếu có thể cần thiết cho ngăn ngừa và ngăn chặn các hành vi và thực hành như vậy, và để bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan có liên quan.

Các chính phủ được khuyến khích thực hiện tất cả các biện pháp hợp tác có thể có với nhau và với các tổ chức liên chính phủ có liên quan và các bên liên quan hàng hải để duy trì và phát triển các hành động phối hợp trong tất cả các lĩnh vực liên quan để chống gian lận hàng hải, bao gồm cả việc trao đổi thông tin và báo cáo tên của các tàu và đăng ký tham gia vào các hành vi gian lận.

Nghị quyết kêu gọi các Chính phủ, Tổng thư ký IMO, chính quyền cảng, chủ sở hữu và người khai thác tàu, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân bao gồm ngành Bảo hiểm hàng hải, Công ty môi giới tàu và các bên liên quan hàng hải khác xây dựng các hội thảo tập trung vào việc nâng cao các khả năng và thực hành thẩm định để ngăn ngừa, phát hiện và báo cáo tài liệu đăng ký gian lận.

Kế hoạch chiến lược được cập nhật bao gồm định hướng chiến lược yếu tố con người

Hội đồng đã cập nhật Kế hoạch Chiến lược 2018-2023 cho Tổ chức, bao gồm một định hướng chiến lược mới (SD) về yếu tố con người.

Kế hoạch chiến lược hiện bao gồm tám định hướng chiến lược (SD): SD 1 Cải thiện việc thực hiện; SD 2 Tích hợp các công nghệ mới và tiên tiến trong khuôn khổ quy định; SD 3 Ứng phó với biến đổi khí hậu;  SD 4 Tham gia vào quản trị đại dương; SD 5 Tăng cường thuận lợi hóa toàn cầu và an ninh thương mại quốc tế; SD 6 Đảm bảo tính hiệu quả của quy định; SD 7 Đảm bảo tính hiệu quả của tổ chức; SD 8 Yếu tố con người.

Định hướng chiến lược về yếu tố con người cho biết: "Với vai trò là cơ quan quản lý vận tải biển toàn cầu, IMO sẽ xây dựng dựa trên các công việc đã hoàn thành để giải quyết yếu tố con người và sẽ tính đến yếu tố con người trong quá trình xem xét, phát triển và thực hiện mới và các yêu cầu hiện có. Điều này bao gồm việc cung cấp máy móc để hợp tác giữa các chính phủ về các hoạt động liên quan đến yếu tố con người trong lĩnh vực hàng hải. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến yếu tố con người, Tổ chức sẽ phát triển hoặc sửa đổi các điều khoản, bao gồm nhưng không giới hạn đối với: Đào tạo, cấp Giấy chứng nhận nhận trực ca, bao gồm xem xét các công nghệ mới; thiết kế lấy con người làm trung tâm; định biên an toàn; diễn tập và luyện tập; quản lý mệt mỏi; an toàn vận hành, an ninh và bảo vệ môi trường; và đối xử công bằng với thuyền viên; có tính đến vai trò quan trọng của bình đẳng giới. "

Việc đưa yếu tố con người vào làm định hướng chiến lược cụ thể thừa nhận ý nghĩa của nó, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 khi yếu tố con người là trọng tâm cho các hoạt động chung với các tổ chức chị em của Liên hợp quốc, đặc biệt là ILO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Y tế Thế giới  (WHO), các hiệp hội ngành và các đối tác xã hội.

Ngày quốc tế phụ nữ hàng hải 

Hội đồng đã thông qua nghị quyết công bố Ngày Quốc tế Phụ nữ Hàng hải, được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 hàng năm.

Lễ kỷ niệm này sẽ tôn vinh phụ nữ trong ngành và nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng, duy trì và việc làm bền vững cho phụ nữ trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực hàng hải, củng cố cam kết của IMO đối với Mục tiêu phát triển bền vững số 5 của Liên hợp quốc (bình đẳng giới) và hỗ trợ các công việc nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính trong hàng hải hiện nay.

Nghị quyết mời gọi các Quốc gia Thành viên IMO, ngành hàng hải và tất cả các nước khác trong lĩnh vực hàng hải nỗ lực quảng bá và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ Hàng hải một cách thích hợp và có ý nghĩa.

Ngân sách và chương trình làm việc

Hội đồng đã thông qua ngân sách và chương trình làm việc của Tổ chức cho năm 2022 và 2023.

Hội đồng IMO đã thông qua đề cương ngân sách thường xuyên cho hai năm 2022-2023 là 75.671.000 bảng Anh, bao gồm một khoản 37.350.000 bảng Anh cho năm 2022 và 38.321.000 bảng Anh cho năm 2023.

Bầu cử hội đồng

Hội đồng IMO được bầu cho nhiệm kỳ 2022-2023

Hội đồng đã bầu ra 40 Thành viên của Hội đồng cho nhiệm kỳ 2022-2023 hai năm một lần. 

Hội đồng IMO mới được bầu đã họp phiên thứ 126 vào ngày 16 tháng 12. Hội đồng đã bầu Ông Víctor Jiménez của Tây Ban Nha làm Chủ tịch và Amane Fathallah của Maroc làm Phó Chủ tịch

Thông qua các sửa đổi, bổ sung đối với Công ước IMO - mở rộng Hội đồng

Hội đồng đã thông qua các sửa đổi, bổ sung đối với Công ước IMO để mở rộng quy mô của Hội đồng từ 40 Quốc gia thành viên lên 52 Quốc gia thành viên và kéo dài nhiệm kỳ của các Thành viên. Cho đến khi các sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, cấu trúc hiện tại sẽ không thay đổi.   

Các sửa đổi yêu cầu sự chấp nhận của 2/3 Tư cách thành viên IMO hoặc 117 Quốc gia thành viên (dựa trên tư cách thành viên hiện tại của 175 Quốc gia thành viên để có hiệu lực.

Hội đồng đã thông qua một nghị quyết thúc giục các Thành viên của Tổ chức chấp nhận các sửa đổi, bổ sung càng sớm càng tốt, với mục tiêu là các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực vào năm 2025.

Hướng dẫn đối với  Điều 17 của Công ước IMO

Hội đồng đã thông qua hướng dẫn về việc áp dụng nhất quán Điều 17 của Công ước IMO. Điều 17 đề cập đến việc bầu cử Thành viên của Hội đồng, cụ thể là cuộc bầu cử theo Nhóm (c) phải đảm bảo sự đại diện rộng rãi về mặt địa lý.  

Hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ các tiêu chí trong Điều 17 của Công ước IMO, đặc biệt là các lợi ích đặc biệt trong vận tải biển hoặc hàng hải; và để phản ánh tốt hơn sự phân bố và đại diện theo địa lý, bao gồm các Quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS) và các nước kém phát triển nhất (LDCs).

Danh sách đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng đã được thông qua 

A.1148 (32) Ngân sách dựa trên kết quả cho hai năm 2022-2023  

A.1149 (32) Kế hoạch chiến lược được sửa đổi cho Tổ chức trong giai đoạn sáu năm 2018 đến 2023

A.1150 (32) Nợ đóng góp  

A.1151 (32) Trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của kiểm toán viên bên ngoài   

A.1152 (32) Sửa đổi, bổ sung Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế    

A.1153 (32) Hướng dẫn áp dụng nhất quán Điều 17 của Công ước IMO [mục 9 (b)

A.1154 (32) Các quy tắc sửa đổi về thủ tục của Hội đồng     

A.1155 (32) Quy trình kiểm soát trạng thái cảng, năm 2021  

A.1156 (32) Hướng dẫn khảo sát theo Hệ thống hài hòa về khảo sát và chứng nhận (HSSC), 2021 

A.1157 (32) 2021 Danh sách không đầy đủ các nghĩa vụ theo các văn bản liên quan đến Bộ luật Thực thi Công cụ IMO (III CODE)      

A.1158 (32) Hướng dẫn về Dịch vụ Giao thông Tàu thuyền      

A.1159 (32) Phòng ngừa và trừng phạt cướp biển, cướp có vũ trang đối với tàu và hoạt động hàng hải bất hợp pháp ở Vịnh Guinea   

A.1160 (32) Hành động toàn diện để giải quyết các khó khăn của thuyền viên trong đại dịch COVID-19  

A.1161 (32) Có hiệu lực và thực hiện Thỏa thuận Cape Town 2012   

A.1162 (32) Khuyến khích các Quốc gia Thành viên và tất cả các bên liên quan thúc đẩy các hành động nhằm ngăn chặn và trừng phạt việc đăng ký gian lận và các đăng ký gian lận và các hành vi gian lận khác trong lĩnh vực hàng hải   

A.1163 (32) Diễn giải Điều 4 của Công ước về Giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, năm 1976, được các quốc gia thành viên của Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, thông qua, năm 1976, trình bày tại phiên họp thứ ba của Hội đồng của Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

A.1164 (32) Diễn giải Điều 4 của Công ước về Giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, năm 1976, được các quốc gia thành viên của Nghị định thư năm 1996 thông qua để sửa đổi Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, năm 1976, trình bày tại Phiên họp thứ ba mươi hai của Hội đồng Tổ chức Hàng hải Quốc tế. 

A.1165 (32) Giải thích Điều 6 của Nghị định thư năm 1992 để sửa đổi Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu, 1969 sửa đổi Điều v(2) của Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu, 1969, được các quốc gia thành viên của Nghị định thư năm 1992 thông qua để sửa đổi Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu, năm 1969, trình bày tại kỳ họp thứ ba của Hội đồng Tổ chức Hàng hải Quốc tế .

A.1166 (32) Chiến lược xây dựng năng lực cho thập kỷ 2021-2030  

A.1167 (32) Các thỏa thuận tài chính và quan hệ đối tác được sửa đổi cho một Chương trình Hợp tác Kỹ thuật Tích hợp hiệu quả và bền vững     

A.1168 (32) Quan hệ với các tổ chức liên chính phủ     

A.1169 (32) Quan hệ với các tổ chức phi chính phủ     

A.1170 (32) Ngày quốc tế Phụ nữ hàng hải     

A.1171 (32) Sửa đổi các quy định tài chính của Tổ chức  

A.1172 (32) Thúc giục các quốc gia thành viên chấp nhận các sửa đổi đối, bổ sung đối với Công ước IMO  

Hội đồng IMO

Hội đồng IMO đã họp phiên thứ 32 (A 32) từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, trong một phiên họp từ xa, hơn 1.300 đại biểu đăng ký tham dự. Một số lượng hạn chế đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến tại Trụ sở IMO.

Hội đồng mở cửa cho tất cả 175 Quốc gia Thành viên IMO và ba Thành viên Liên kết. Các quan sát viên từ các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ cũng tham dự.

Hội đồng là Cơ quan quản lý cao nhất của Tổ chức. Nó bao gồm tất cả các Quốc gia Thành viên và họp hai năm một lần trong các phiên họp thường kỳ, nhưng cũng có thể họp trong một phiên họp bất thường, nếu cần thiết. Hội đồng có trách nhiệm thông qua chương trình làm việc, ngân sách và xác định các cơ chế tài chính của Tổ chức. Hội đồng cũng bầu ra các Thành viên của Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng thông qua các nghị quyết nhất định do năm Ủy ban IMO đưa ra và tán thành các hành động của Hội đồng liên quan đến việc kết nạp các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ mới làm quan sát viên. Hội đồng cũng thông qua các sửa đổi, bổ sung đối với các hiệp ước nhất định, nếu một Ủy ban không thể làm như vậy.   

Các quan chức của Hội đồng

Hội đồng đã bầu ra các viên chức sau:

Chủ tịch hội đồng: Ngài Antonio Manuel R. Lagdameo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Đại diện thường trực của Philippines tại IMO.

Phó chủ tịch thứ nhất: Ngài Linda Scott, Cao ủy và Đại diện thường trực của Namibia tại IMO.

Phó Chủ tịch thứ 2: Ngài Raffaele Trombetta, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền kiêm Đại diện thường trực của Ý tại IMO.

Chủ tịch Ủy ban 1: Ngài Laurent Parenté, Đại sứ và Đại diện thường trực của Vanuatu tại IMO, và Chủ tịch Trung tâm tư vấn Kỹ thuật (TCC.)

Chủ tịch Ủy ban 2: Bà Marina Angsell, Trưởng phòng Liên lạc Quốc tế, Cục Hàng không và Hàng hải, Cơ quan Giao thông Thụy Điển, và Chủ tịch Công ước về tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông hàng hải (FAL)

Chủ tịch Ủy ban Chứng nhận: Bà Małgorzata Buszyńska người Ba Lan.

 

Nguồn: https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/A32Outcome.aspx    

  Tin từ phòng HTQT-KHCN

 

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal