Tin tức chung
Một số nội dung trong văn bản Quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả (02/07/2015)
Ảnh có tính minh hoạ Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ...


Ảnh có tính minh hoạ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch hoạch bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư:

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương các đối tượng phải lập báo đánh gía tác động môi trường /hoặc cam kết bảo vệ môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/cam kết bảo vệ môi trường phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản trình các cấp có thẩm quyền xem xét, xác nhận cũng như thực hiện các quy định tại các quyết định phê duyệt đề án BVMT chi tiết, đề án BVMT đơn giản. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2015 va thay thế các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án BVMT đơn giản; số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011.

            - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông tư này hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và thay thế Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2015.

            Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường biển, đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo các văn bản trên tại địa chỉ Website của Cục Hàng hải Việt Nam: http://www.vinamarine.gov.vn - Văn bản quy phạm pháp luật – An toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

                                    Nguồn từ Cục Hàng hải Việt Nam và Thư viện pháp luật

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - trường Cao đẳng Hàng hải I

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal