Thông báo chung
Các văn bản triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (24/10/2011)
...

Bộ GTVT vừa ban hành các văn bản triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010, gồm:
1. Thông báo số  318/TB-BGTVT ngày 12/9/2011 v/v thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định dự thảo Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010.
2. Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010.
3. Văn bản số 5676/BGTVT-TCCB ngày 14/9/2011 v/v triển khai Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal