Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I Quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XI  (19/09/2012)
       Tại Hội nghị, Đ/c Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy-kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hải An...

   
   Tại Hội nghị, Đ/c Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy-kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hải An đã trực tiếp quán triệt và triển khai các nộii dung cơ bản của Nghị quyết TW 5, với 5 chuyên đề chính là: Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012– 2020; Một số vấn đề về tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách tới năm 2020.

            Hội nghị cũng được nghe thông báo về tình hình Biển Đông, đồng thời quán triệt Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban chấp hành trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

            Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các CBĐV đã nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2012.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal