Tuyển sinh > Quy chế tuyển sinh
THÔNG BÁO: Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy  (20/03/2013)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/CĐHH I-TB

Hải Phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy

 

Căn cứ Thông tư số 55/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Tr­ường Cao đẳng Hàng hải I thông báo việc tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy năm 2013 nh­ư sau:

 

1. Đối t­ượng tuyển sinh

       Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cùng chuyên ngành (nếu tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu biển và Điện tàu thủy ở các trường: Đường thủy nội địa, Hải quân, Thuỷ sản phải có chứng chỉ bổ túc nghiệp vụ).

 

2. Ngành học và phương thức tuyển sinh (thi tuyển)

     2.1 Học sinh đã tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng (từ ngày cấp bằng đến ngày nộp hồ sơ) phải dự thi 03 môn theo khối A: Toán; Vật lý; Hóa học.

     2.2 Học sinh đã tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên (từ ngày cấp bằng đến ngày nộp hồ sơ) phải dự thi các môn sau:

 

TT

Ngành

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

Điều khiển tàu biển

Toán

Lý thuyết tàu

Hàng hải địa văn

Khai thác máy tàu biển

Toán

Nhiệt kỹ thuật

Động cơ đốt trong

Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy

Toán

Lý thuyết tàu

Kết cấu thân tàu

Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy

Toán

Nhiệt kỹ thuật

Công nghệ sửa chữa  máy tàu thủy

Điện tàu thủy

Toán

Lý thuyết mạch

Trạm phát Điện tàu thủy

Kế toán doanh nghiệp

Toán

Ng. lý kế toán

Kế toán tài chính

 

3. Hồ sơ tuyển sinh

     - Hồ sơ tuyển sinh mua và nộp tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I;

     - Thời gian nhận hồ sơ: đến 19/4/2013.

4. Kế hoạch ôn và thi

     - Ôn thi:  từ 15/4/2013 - 30/6/2013 ( tại trường);

     - Ngày thi tuyển sinh:  15/7/2013 và 16/7/2013 (Theo quy định của Bộ GDĐT).

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:  Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I.

     Điện thoại: 0313 766739.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Văn Tại

 

 

TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 16/ĐT-TB

Hải Phòng, ngày 25 tháng 8 năm 2012


 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy 

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, phòng Đào tạo thông báo chi tiết việc tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy năm 2012 nh­ư sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 550

2. Ngành tuyển sinh

2.1 Ngành Điều khiển tàu biển;

2.2 Ngành Khai thác máy tàu biển;

2.3 Ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy (Vỏ tàu thủy);

2.4 Ngành Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy;

2.5 Ngành Điện tàu thủy;

2.6 Ngành Kế toán doanh nghiệp.

3. Đối t­ượng tuyển sinh

     - Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cùng chuyên ngành.

     - Đã có thời gian công tác gắn với chuyên môn đào tạo: 01 năm (nếu bằng tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá), học sinh đăng ký tại phòng Đào tạo và phòng sẽ giúp học sinh hoàn thành thủ tục này.

4. Phư­ơng thức tuyển sinh: Thi tuyển

Stt

Ngành

Môn thi chung

Môn cơ sở ngành

Điều khiển tàu biển

Toán; Vật lý

Lý thuyết tàu

Khai thác máy tàu biển

Toán; Vật lý

Nhiệt kỹ thuật

Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy

Toán; Vật lý

Lý thuyết tàu

Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy

Toán; Vật lý

Nhiệt kỹ thuật

Điện tàu thủy

Toán; Vật lý

Lý thuyết mạch

Kế toán doanh nghiệp

Toán; Vật lý

Nguyên lý kế toán

5. Hồ sơ tuyển sinh

     - Hồ sơ tuyển sinh mua và nộp tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I.

     - Thời gian nhận hồ sơ: đến 15/10/2012.

6. Kế hoạch ôn và thi

                  - Ôn thi:  từ 01/10/2012 - 30/10/2012.

                  - Dự kiến thi tuyển sinh:  15,16,17/11/2012

7. Thời gian học: 18 tháng

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Điện thoại: 0313 766739.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Lương Quang Trung

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/CĐHH I-TB

Hải Phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy


Căn cứ Thông tư số 55/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Tr­ường Cao đẳng Hàng hải I thông báo việc tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy năm 2013 nh­ư sau:

 

1. Đối t­ượng tuyển sinh

       Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cùng chuyên ngành (nếu tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu biển và Điện tàu thủy ở các trường: Đường thủy nội địa, Hải quân, Thuỷ sản phải có chứng chỉ bổ túc nghiệp vụ).

 

2. Ngành học và phương thức tuyển sinh (thi tuyển)

     2.1 Học sinh đã tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng (từ ngày cấp bằng đến ngày nộp hồ sơ) phải dự thi 03 môn theo khối A: Toán; Vật lý; Hóa học.

     2.2 Học sinh đã tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên (từ ngày cấp bằng đến ngày nộp hồ sơ) phải dự thi các môn sau:

 

TT

Ngành

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

Điều khiển tàu biển

Toán

Lý thuyết tàu

Hàng hải địa văn

Khai thác máy tàu biển

Toán

Nhiệt kỹ thuật

Động cơ đốt trong

Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy

Toán

Lý thuyết tàu

Kết cấu thân tàu

Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy

Toán

Nhiệt kỹ thuật

Công nghệ sửa chữa  máy tàu thủy

Điện tàu thủy

Toán

Lý thuyết mạch

Trạm phát Điện tàu thủy

Kế toán doanh nghiệp

Toán

Ng. lý kế toán

Kế toán tài chính

 

3. Hồ sơ tuyển sinh

     - Hồ sơ tuyển sinh mua và nộp tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I;

     - Thời gian nhận hồ sơ: đến 19/4/2013.

4. Kế hoạch ôn và thi

     - Ôn thi:  từ 15/4/2013 - 30/6/2013 ( tại trường);

     - Ngày thi tuyển sinh:  15/7/2013 và 16/7/2013 (Theo quy định của Bộ GDĐT).

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:  Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I.

     Điện thoại: 0313 766739.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Văn Tại

 

 

TR­­­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 16/ĐT-TB

Hải Phòng, ngày 25 tháng 8 năm 2012


 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy

              Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, phòng Đào tạo thông báo chi tiết việc tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng chính quy năm 2012 nh­ư sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 550

2. Ngành tuyển sinh

2.1 Ngành Điều khiển tàu biển;

2.2 Ngành Khai thác máy tàu biển;

2.3 Ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy (Vỏ tàu thủy);

2.4 Ngành Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy;

2.5 Ngành Điện tàu thủy;

2.6 Ngành Kế toán doanh nghiệp.

3. Đối t­ượng tuyển sinh

     - Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cùng chuyên ngành.

     - Đã có thời gian công tác gắn với chuyên môn đào tạo: 01 năm (nếu bằng tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá), học sinh đăng ký tại phòng Đào tạo và phòng sẽ giúp học sinh hoàn thành thủ tục này.

4. Phư­ơng thức tuyển sinh: Thi tuyển

Stt

Ngành

Môn thi chung

Môn cơ sở ngành

Điều khiển tàu biển

Toán; Vật lý

Lý thuyết tàu

Khai thác máy tàu biển

Toán; Vật lý

Nhiệt kỹ thuật

Đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy

Toán; Vật lý

Lý thuyết tàu

Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy

Toán; Vật lý

Nhiệt kỹ thuật

Điện tàu thủy

Toán; Vật lý

Lý thuyết mạch

Kế toán doanh nghiệp

Toán; Vật lý

Nguyên lý kế toán

5. Hồ sơ tuyển sinh

     - Hồ sơ tuyển sinh mua và nộp tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I.

     - Thời gian nhận hồ sơ: đến 15/10/2012.

6. Kế hoạch ôn và thi

                  - Ôn thi:  từ 01/10/2012 - 30/10/2012.

                  - Dự kiến thi tuyển sinh:  15,16,17/11/2012

7. Thời gian học: 18 tháng

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Điện thoại: 0313 766739.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Lương Quang Trung

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal